Jste zde

Living Planet Fellowship

Zapojte se do první výzvy pro podávání návrhů do iniciativy Living Planet

Hlavním cílem této iniciativy je podpořit mladé vědce s titulem Ph.D., kteří se angažují na poli dálkového průzkumu Země, věd o Zemi nebo klimatického výzkumu. Kandidáti z České republiky mohou podávat návrhy ve dvou hlavních oblastech hrazených z programu EOEP-4 (viz níže), a to nejpozději do 30.6.2014. Veškeré dotazy týkající se soutěže lze na stranu ESA směřovat nejpozději do dvou týdnů před uzávěrkou.

Vítězné návrhy budou mít možnost uzavřít s ESA dvouletý kontrakt, který bude ze strany ESA financován maximálně do výše 40 tis. € ročně. Vyžadována je minimálně 30% spoluúčast domovské instituce.

Support To Science

V této oblasti se jedná o vědecké využití dat misí Earth Explorer (GOCE, SMOS, CryoSat a Swarm) s cílem vyvinutí a ověření inovativních metod, produktů a propagace nových vědeckých poznatků a výzkum zemského ekosystému, jehož cílem je maximalizovat využívání dat ostatních misí ESA a jejich rozsáhlých datových archivů ERS-1, ERS-2 a Envisat současně s daty družic dalších agentur.

Scientific Exploitation of the Sentinels

Zde lze podat návrh na vývoj a ověření pokročilých metod pozorování Země a vytváření datových produktů pro vědecké využívání probíhajících pozorování misí Sentinel (Sentinel 1, 2, 3 a 5P) nebo na vývoj inovativních vědeckých metod a nástrojů na podporu synergického využívání dat z misí Sentinel (Sentinel 1, 2, 3 a 5P).

Některé státy se mohou zapojit i do třetí oblastiCCI (Climate Change Initiative), která je zaměřena na využívání produktů základních klimatických proměnných ECV (Essential Climat Variable), které ESA produkuje v rámci iniciativy CCI s cílem lépe porozumět klimatickému systému a průzkum konzistentnosti využívání dat ECV (především těch z programu CCI). Třetí oblast je hrazena z volitelné programové části Earth Watch, v níž všask Česká republika není členem.