Jste zde

Kosmonautikou k rozvoji měst

Workshop Inovativní kosmické aplikace pro podporu rozvoje velkoměst budoucnosti

Workshop s názvem Inovativní řešení z oblasti kosmonautiky pro města budoucnosti bude zaměřen na možnosti podpory rozvoje velkoměst za pomocí aplikací z oblasti kosmonautiky. Akce pořádaná organizací European Space Policy se bude konat ve dnech 8. a 9. července 2014 ve Vídni.

Účastníci workshopu se zde seznámí s podrobnostmi provázanosti rozvoje budoucích velkoměst a možností, které poskytují integrované aplikace kosmonautiky. Právě program integrovaných aplikací (IAP) Evropské kosmické agentury (ESA) má, krom jiného, za cíl přispět k rozvoji služeb, které budou poskytovat řešení řady problémů budoucích velkoměst. Ve vzájemné diskusi mezi účastníky z různých sektorů, od pracovníků územního plánování, přes poskytovatele služeb městské hromadné dopravy až po zástupce z energetiky, mohou být nalezena nová řešení a navázána další partnerství, v rámci nichž budou řešeny úkoly budoucích projektů.

Akce poskytuje příležitost zástupcům průmyslové i komunální sféry k setkáním a diskusím o projektových příležitostech a budoucích tendrech v této oblasti.

Potřeba udržitelného rozvoje zastavěných území vedla ke vzniku konceptu tzv. inteligentních měst, který předpokládá aplikování inovativních řešení při zodpovědném a udržitelném využívání zdrojů. Požadavky na efektivnější a novátorská řešení, výrobky a služby stále rostou.

Ke zvýšení sociální úrovně života obyvatel velkoměst bude nezbytné přijít s řešeními například v oblastech dopravy, zásobování potravinami, vodou a energiemi. Bude rovněž vzrůstat poptávka po zajištění bezpečnosti, komunikacích, zdravotní péči i zlepšení efektivity odpadového hospodářství. Současně vystoupí ještě více do popředí důležité pojmy jako, změny klimatu, emise CO2, obnovitelné zdroje energie, sledování kvality ovzduší a udržitelnost rozvoje. Uvedená témata jsou navzájem provázaná, což celý systém fungování měst ještě více komplikuje.

ESA vyzývá v rámci aktivit IAP i poskytovatele služeb, aby přišli s inovaticemi, které budou kombinovat dvě a více oblastí kosmonautiky s cílem poskytnout komerčně udržitelné služby městům v budoucnu. Mezi využitelné domény kosmonautiky, patří například dálkový průzkum Země, družicová navigace a telekomunikace nebo technologie pilotovaných kosmických letů.

Na workshopu budou prezentovatovány možnosti kosmonautiky, jakými by mohl být rozvoj měst podporován, jakými vztahy budou provázány výzvy budoucích měst s aplikacemi kosmonautiky a jak by mohl program IAP podpořit a přispět k rozvoji služeb, které by reagovaly na zmiňované výzvy.

Cílem akce bude zvýšení povědomí o chystaném tendru v rámci programu IAP ESA, chystaného na letošní rok a podpořit tvorbu řešitelských týmů a konsorcií potenciálních uživatelů. Vzájemné diskuse mezi účastníky z oblastí územního plánování, organizace městské dopravy, a poskytovatelů energií by měly vést k nalezení inovativních myšlenek a podpoře tvorby nových partnerství.

Aktivita Space Applications in Support of Future Cities byla identifikována pracovníky České kosmické kanceláře jako potenciálně vhodná pro tuzemské společnosti, které jsou činné kupříkladu v oblasti ICT služeb. Takové firmy by mohly participovat na uvedené projektové aktivitě dotované celkovou částkou 300 tis. Euro vývojem vhodných aplikací, které by umožnily efektivnější fungování v oblastech komunikace, dopravní telematiky, monitorování zdravotního stavu obyvatelstva nebo distribuce informací dopravním znečištění.