Jste zde

Horizon 2020

Rámcový program výzkumu EU Horizon 2020

Současný rámcový program EU výzkumu a vývoje nazvaný Horizon 2020 je vytyčen na sedmiletéobdobí 2014 až 2020 s celkovým rozpočtem 72 miliard euro. Je rozdělen na několik tématických programů. Jeden z nich s názvem Kosmonautika (Space) je určen pro výzkum kosmického prostředí, vývoj kosmonautické techniky a rozvoj kosmických aplikací. Na něj je vyčleněno celkem 1,4 miliard euro. Vedle výzkumných aktivit v rámci programu Horizon 2020 počítá EU s dalšími prostředky na budování dvou hlavních evropských družicových systémů, a to Galileo a EGNOS pro navigační aplikace ve výši 6,3 miliard euro a Copernicus na pozorování Země ve výši 3,8 miliard euro.

V návaznosti na úspěchy předešlého sedmého rámcového programu (7. RP), program Horizont 2020 umožní evropské výzkumné obci rozvíjet inovativní kosmické technologie až k jejich letovému ověření a využít družicové údaje pro vědecké, veřejné i komerční účely. Motivem tématického programu Kosmonautika je připravit Evropu na rostoucí roli kosmonautiky v budoucnosti, a těžit z jejích přínosů už dnes.

Program je řízen Evropskou komisí pod dohledem Programového výboru složeném ze zástupců všech členských států. Zhruba jednou ročně jsou vyhlašovány výzvy k předkládání projektů s obsahem dojednaném v pracovním programu. Je snahou, aby zaměření výzev bylo doplňkové k tématům řešených Evropskou kosmickou agenturou (ESA) i členskými státy.

Aktuální pracovní program je dvouletý, a to na roky 2014 a 2015. Jeho obsah je rozdělen do šesti oblastí, které mají konkretní určení vypsaných témat pro každou výzvu.

První dvě oblasti jsou určeny na rozvoj zužitkování přínosů dvou programů EU Galileo a Copernicus a zachování jejich špičkové úrovně do budoucna. Třetí prioritou je ochrana stávající evropské kosmické infrastruktury, k čemuž bude podporován vývoj prvků potřebných pro systém dohledu nad děním v kosmického prostoru (SST). Cílem čtvrté oblasti je zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu na světovém trhu podporou vývoje kosmické techniky. Zbývající dvě oblasti mají průřezový charakter - jedna je zvláštním instrumentem na podporu malých a středních podniků a druhá na podpůrné administrativní a organizační aktivity.

Výzva pro rok 2014 byla vydána koncem roku 2013 a nyní je již uzavřena. Výzva k podávání návrhů projektů pro rok 2015 bude vydána na konci tohoto roku.

Výzkumná témata a jejich rozpočty v připravované výzvě na rok 2015

 

Galileo

Vývoj navigačních aplikací- 10-15 mil. Euro

Aplikace vyvíjenémalými podniky - 5-10 mil. Euro

Rozšířeníaplikačních možnostív mezinárodníspolupráci - až5 mil. Euro

 

Pozorování Země

Komerčníuplatněníaplikací- 9 mil. Euro

Vědeckévyužitídat družic Sentinel (zlepšenípřístupu k datům, zobrazovacítechniky) - 11 mil. Euro

Vývoj technických systémůpro pořizováníobrazových dat z kosmu - 5 mil. Euro

 

Ochrana kosmickéinfrastruktury

Pasivníprostředky sníženínebezpečíkosmického smetí(staženíobjektu s dráhy, právníaspekty) - 6,5 mil. Euro

Podpora konsorcia členských státůpřipravujících podpůrnýprogram SST - 2 mil. Euro

Zlepšeníúrovněevropského systému SST - 12 mil. Euro

 

Zvýšeníkonkurenceschopnosti

Systém na zlepšenímikrobiologickékvality ovzdušístanice ISS - 6 mil. Euro

Dokonalejšímetody zpracovánídat z astronomických družic a sond - 6 mil. Euro

Vývoj specifických technologií(materiály pro spalovacíkomory a výkonovézesilovače, setrvačníkovéjednotky s optickými vlákny, vysokokapacitníprogramovatelnápole) - 10 mil. Euro