Jste zde

GEO

GEO - Group on Earth Observations

Skupina GEO (Group on Earth Observation) je světovou iniciativou, která si klade za cíl vybudovat globální systém, který v sobě bude propojovat systémy pozorování Země, GEOSS - Global Earth Observation System of Systems). Iniciativa GEO vznikla jako reakce na výzvu Světového summitu o udržitelném rozvoji v roce 2002 a států G8.

V důsledku rostoucího potenciálu pozorování Země, který by měl sloužit jako nástroj pro podporu rozhodování, byla při společných diskuzích definována za klíčovou mezinárodní spolupráce. Skupina GEO proto funguje na bázi spolupráce mezi vládami jednotlivých zemí a mezinárodními institucemi. Tím GEO vytváří platformu pro uskutečňování nových projektů a koordinaci vynákládání investic a plánování strategií. V roce 2013 se mezi členy počítaly vlády 90 zemí světa včetně České republiky, Evropská komise a 77 mezivládních, mezinárodních a regionálních organizací. Členství je otevřeno pro všechny země OSN a Evropské komise.

„Systém systémů“ GEOSS je vytvářen na základě desetiletého pracovního plánu, který platí pro období 2005 – 2015. V plánu je definován účel a zaměření systému GEOSS, očekávané výhody a zároveň devět klíčových oblastí, na které je systém zaměřen:

  • přírodní a člověkem způsobené katastrofy
  • zdraví
  • řízení energetických zdrojů
  • proměnlivost a změna klimatu
  • vodní zdroje
  • předpověď počasí a varování
  • ochrana ekosystémů
  • podpora udržitelného zemědělství
  • monitoring a zachování biodiverzity

Skupina GEO je řízena valnou hromadou, kde jsou přítomni příslušníci členských organizací. Zasedání probíhá minimálně jednou ročně na úrovni nejvyšších představitelů a pravidelně několikrát do roka na ministerské úrovni. První plenární zasedání se uskutečnilo v květnu roku 2005 v Ženevě.

Kromě plenárního zasedání dohlíží na výkon činnosti skupiny GEO výkonný výbor. Tento výbor se skládá ze třinácti zástupců, kteří jsou voleni z pěti regionů GEO, přičemž tři z nich jsou z Ameriky, tři z Evropy, čtyři z Asie, dva z Afriky a jeden ze zemí Commonwealth. Výbor je zároveň zodpovědný za funkci sekretariátu. Členové skupiny GEO rovněž volí čtyři předsedy, kteří vedou jak plenární zasedání, tak výkonný výbor.

Jak funguje GEOSS – Globální systém pozorování Země

GEOSS neboli „systém systémů pozorování Země“ bude poskytovat širokému okruhu uživatelů nástroje pro podporu rozhodování. Díky internetu bude GEOSS celosvětovou flexibilní sítí, která umožní přístup k nebývalému množství informací. Systém v sobě bude propojovat již existující i teprve plánované systémy pro pozorování Země. Systém je zároveň vyvíjen v souladu s technickými standardy, tak aby mezi sebou mohla být kombinována data z nejrůznějších přístrojů. Data jsou přístupná prostřednictví GEOPortálu, který je jediným výchozím bodem pro přístup k databázím a portálům. Pokud uživatel nemá k dispozici internet, je možné využít síť GEONETCast, která využívá přenos přes telekomunikační družice.

Situace v ČR

V České republice má na starosti koordinaci národních aktivit v rámci členství ČR v GEO Národní sekretariát GEOSS/GMES, jehož zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí. Hlavními úkoly sekretariátu je sledování využívání relevantních dat a aplikací pozorování Země ve veřejné správě a podpora spolupráce českých subjektů v přístupu k datům a službámn pozorování Země. Členové sekretariátu zároveň zastupují ČR na mezinárodních akcích GEO, kde prezentují společná stanviska české strany.