Jste zde

DOBIES

Dozimetrie biologických experimentů ve vesmíru

Vývoj standartní dozimetrie pro stanovení absorbované dávky v biologických vzorcích v kosmu

Trvání projektu: 2007 až 2008

Vedoucí projektu: František Spurný

Cílem projektu DOsimetry of BIological Experiments in Space (DOBIES) bylo vyvinout standardní metodu dozimetrie, která by na základě kombinace různých postupů dovolila stanovit absorbovanou dávku, její ekvivalent a lineární přenos energie (LPE) v biologických vzorcích ozařovaných v kosmu. K tomuto účelu byla použita kombinace několika typů různých detektorů. Pro dosažení cílů projektu bylo nejprve třeba stanovit závislost odezvy jednotlivých typů detektorů na LPE. K tomuto účelu byly využívány pole záření u pozemských urychlovačů částic vysokých energií. V rámci projektu bylo realizováno také několik experimentů ve vesmíru (jmenovitě BASE A, BASE B/C, YING B1/B2 a další). Partnery projektu DOBIES byly výzkumné týmy z Belgie, Irska a USA. ODZ ÚJF využíval v rámci projektu DOBIES následující detektory:

  • Termoluminiscenční detektory s různou závislostí odezvy na LPE záření (např. CaSO4:Dy, Al2O3:C)
  • Spektrometr LPE založený na chemicky leptaných detektorech stop v pevné fázi. Tato metodika byla vyvinuta v ODZ ÚJF před 20 lety a je stále zdokonalována

Kombinace obou typů detektorů je již mnoho let používána pro stanovení dozimetrických charakteristik na palubách kosmických lodí a letadel, ve svazcích těžkých nabitých částic i za stíněním urychlovačů částic vysokých energií.

Experimenty v rámci projektu DOBIES umožnily stanovit a vzájemně porovnat odezvy různých detektorů v reálných i simulovaných polích záření v kosmu. Na základě těchto výsledků bylo možné připravit unikátní doporučení a popis dozimetrických systémů pro zajištění radiobiologických experimentů v kosmu. Výsledky projektu poslouží při dalších kosmických studiích jako základ pro interpretaci měřených dat.

Ústav jaderné fyziky (ÚJF) Akademie věd České republiky

Ústav byl založen v roce 1955. V roce 1994 byl k ÚJF přičleněn Ústav dozimetrie záření ČSAV a stal se Oddělením dozimetrie záření ÚJF (ODZ ÚJF). Náplní činnosti ústavu je zejména jaderná fyzika v oblasti nízkých a středních energií, a to jak teoretická, tak experimentální. Ústav se zabývá studiem jaderné spektroskopie záření beta a gama, jaderných reakcí včetně srážek těžkých iontů a hyperjaderné fyziky. Aplikovaný výzkum je reprezentován zejména jadernými analytickými metodami s využitím nabitých částic i neutronů, je zde prováděn výzkum, vývoj a produkce radiofarmak. V ÚJF jsou dále studovány otázky související s jadernou energetikou budoucnosti a likvidací jaderného odpadu. Dozimetrie ionizujícího záření je rozvíjena se zaměřením na metrologii ionizujícího záření, dozimetrii přírodních polí záření, včetně dozimetrie na palubách letadel a kosmických lodí, dozimetrii vybraných radionuklidů a studium jejich transportu v životním prostředí a na studium biologických účinků ionizujícího záření.

Co vám účast v projektu DOBIES přinesla?

„Účast v projektu DOBIES nám přinesla především možnost zúčastnit se různých experimentů a cennou výměnu odborných zkušeností se zahraničními kolegy. Díky experimentům uskutečněným nejen ve vesmíru ale i u pozemských zdrojů záření jsme získali řadu nových poznatků a tím rozšířili naše znalosti o chování detektorů v různých polích záření. Velice cenná byla diskuze se zahraničními partnery, díky které jsme se utvrdili v tom, že výzkum na našem pracovišti může být srovnáván s ostatními světovými pracovišti. V neposlední řadě nám účast v projektu umožnila navázat další kontakty a díky nim i možnost podílení se na řešení jiných vesmírných experimentů.“