Jste zde

CSO je aktivní v OSN

Závěry z workshopu OSN o pilotovaných letech a průzkumu sluneční soustavy

Výbor OSN pro mírové využívání kosmického prostoru (COPUOS) na únorovém zasedání vědecko-technického podvýboru přijal zprávu o průběhu a závěrech mezinárodního workshopu o pilotovaných letech a průzkumu sluneční soustavy. Workshop se konal v polovině září 2013 v Pekingu a byl organizován OSN ve spolupráci s Mezinárodní akademií astronautiky (IAA) a Čínskou agenturou pro pilotované lety (CMSA).

Celá akce byla pořádána jako součást iniciativy OSN pro rozvoj kosmických technologií pro potřeby pilotovaných kosmických letů. Účastnilo se jí přes 150 odborníků z 31 států včetně České republiky. Program byl složen z devíti technických sekcí, posterové sekce a jednání čtyř pracovních skupin. Pracovník České kosmické kanceláře Michal Václavík přednesl příspěvek nazvaný „Microgravity and Human Spaceflight Related Research in the Czech Republic“ o výsledcích českého výzkumu v podmínkách mikrogravitace na Mezinárodní kosmické stanici a pozemním experimentálním vybavení. Přednáška sklidila úspěch a jako jedna z mála je citována v reportu OSN (viz odkaz v levém sloupci), kde je zmíněna unikátní česká laboratoř Hydronaut.

Na doprovodné posterové sekci byl vystaven poster studenta Jana Hrabovského na téma „Student Contest - Expedition Mars“. Jeho obsahem bylo seznámení s mezinárodní vědomostní soutěží pro děti, kterou připravuje Česká kosmická kancelář, Dětská tisková agentura Domino a Centrum volného času v Košicích.

Michal Václavík se účastnil také všech zasedání pracovní skupiny zaměřené na výzkum v podmínkách mikrogravitace, jejímž úkolem bylo identifikovat kapacity a současné aktivity v jednotlivých zemích a diskutovat o problémech a jejich řešení. Pracovník České kosmické kanceláře prosazoval zejména co nejotevřenější přístup v mezinárodní spolupráci, standardizaci pozemního vybavení a rozšíření problematiky o výzkum v podmínkách hypergravitace. Pracovní skupina následně formulovala své závěry, které byly zahrnuty do doporučení pro Výbor OSN pro mírové využívání kosmického prostoru.

Z průběhu workshopu bylo patrné, že pilotované lety a průzkum sluneční soustavy jsou chápány ve všech zemích jako společný cíl lidstva, který může být naplněn pouze intenzivní mezinárodní spoluprací. Iniciativa OSN by měla hrát roli v zajištění vzájemného informování států o své činnosti, plánech a příležitostech pro vzájemnou mezinárodní spolupráci. Mimo jiné bylo poznamenáno, že dlouhodobé pobyty na kosmických stanicích, planetárních základnách a při meziplanetárních letech mají nepříznivý vliv na lidskou fyziologii a psychologii. Tyto účinky by mohly být potlačeny využitím umělé gravitace.

Velkým tématem bylo vzdělávání od žáků, vysokoškoláků až k učitelům a zvýšení informovanosti a zájmu veřejnosti o kosmický výzkum. V mnoha zemích, včetně České republiky, neexistují mechanismy pro začlenění kosmonautiky do výukových osnov a to ani v rámci stávajících předmětů. Problém je i v oblasti financování, kde je výzkum spojený s pilotovanými lety pro mnoho států stále nedostupný. OSN se od roku 2011 snaží poskytovat zdarma rozvojovým zemím přístup k platformám pro navození krátkodobého stavu mikrogravitace v pozemních podmínkách (klinostaty, pádová věže). Je nutno podotknout, že OSN plánuje tuto činnost k radosti samotných uživatelů i nadále rozšiřovat.

Česká republika by se měla z doporučení inspirovat začleněním kosmonautiky do výuky jak studentů, tak učitelů. Obdobně by mělo být zajištěno financování výzkumných projektů v oblasti mikrogravitace a hypergravitace tak, aby odpovídalo pravidlům, potřebám a zejména harmonogramu mezinárodních výzev. Bez této změny bude rozvoj kosmického výzkumu a vývoje v této oblasti nedostatečný a neodpovídající naším národním kapacitám.