You are here

Výzva na Earth Explorer 9

Podejte návrh na vědecké zaměření mise ESA Earth Explorer 9 pro dálkový průzkum Země

Evropská kosmická agentura otevřela výzvu pro podávání návrhů na vědecký účel nové mise pro dálkový průzkum Země - Earth Explorer 9. Půjde o devátou misi ze série družic pro výzkum různorodých přírodních systémů planety Země. Na rozdíl od předchozích misí této řady, výzva na devátou z nich nastavuje nové technické, finanční i časové podmínky pro realizaci, které jsou z větší části způsobeny finančními limity Rámcového programu ESA pro pozorování Země (EOEP), z něhož jsou tyto družice hrazeny.

Výzva očekává návrhy konceptů misí, které jsou po technické a vědecké stránce již poměrně zralé (SRL ≥ 4). Tato úroveň musí být prokazatelná z referencí na publikované materiály v impaktované vědecké literatuře. Finanční strop pro novou misi (Cost at Completion) je nastaven na 120 milionů euro pro veškerý kosmický segment a pro specifický pozemní segment. Tato částka je na rozdíl od předchozích misí poměrně nízká, i když nezahrnuje náklady na nosnou raketu, vynesení na oběžnou dráhu a provoz mise. Výzva preferuje vypuštění na nosiči Vega v duální konfiguraci, tedy společně s nějakou jinou družicí. Podporovány budou návrhy co nejvíce stavějící na již existujícím hardware a software. Vítány budou koncepty misí využívající družicové konstelace, lety ve formaci a mise navrhující vyrobit pouze vědecký přístroj k usazení na jiné družici v rámci mezinárodní spolupráce. Návrh musí prokázat úroveň TRL 4 nebo více pro všechny kritické prvky mise, takže by navrhovatel měl být v kontaktu se zkušeným průmyslovým týmem. Earth Explorer 9 by měl být vypuštěn nejpozději v roce 2024.

Z hlediska zaměření by návrhy měly reagovat na nedávno přijatou strategii ESA v oblasti vědeckého dálkového průzkumu Země formulovanou v publikaci Earth Observation Science Strategy for ESA: A New Era for Scientific Advances and Societal Benefits (ESA SP 1329/1) a na celkovou náplň programu ESA Living Planet představeného v knize ESA’s Living Planet Programme: Scientific Achievements and Future Challenges – Scientific Context of the Earth Observation Science Strategy for ESA (ESA SP 1329/2). Návrhované mise by měly adresovat zejména vědecké otázky, které mají přímý dopad na společenské dění na Zemi. Úkolem každé mise bude prokázat, že její náplň bude k těmto oblastem relevantní a že mise zvýší úroveň poznání v oblastech, které přispějí k řešení následujících témat:

  • Bezpečnost potravin
  • Dostupnost čerstvé vody
  • Management přírodních a energetických zdrojů
  • Zdraví lidstva a planety Země
  • Snižování rizika a zvyšování odolnosti proti přírodním katastrofám
  • Klimatické změny

Návrhy misí reagující na jiná než výše uvedená témata, včetně těch, která jsou již adresována existujícími či připravovanými misemi, nejsou vyloučena, ale musí prokázat inovativní přístup a nové vědecké poznatky se vztahem k výše uvedeným oblastem. Zájemci o podání návrhu mají možnost zaslat do ESA tzv. Letter of intent nejpozději do 1. února 2016, přičemž termín pro zpracování kompletního návrhu je 24. června. Z podaných návrhů budou do konce roku 2016 vybráni nanejvýš dva kandidáti, na něž budou zpracovány studie proveditelnosti a poradní výbor ESAC (Earth Sciences Advisory Committee) následně doporučí jednu misi k realizaci. Kompletní podrobné znění výzvy a související dokumentaci naleznete na odkazu v levého panelu této stránky.

V případě zájmu o pomoc s přípravou projektového návrhu, sestavením konsorcia a vyhledáním vhodných partnerů, či o informace o misích ESA zvažovaných do budoucna, se neváhejte obrátit na autora článku.