You are here

Města budoucnosti ve výzvě ARTES 20

Zapojte se do výzvy pro Podporu budoucích měst v programu ARTES 20

Evropská kosmická agentura vyzývá průmysl a poskytovatele služeb k návrhu inovativních řešení, která by kombinovala využití nejméně dvou oblastí kosmonautiky spolu s pozemními technologiemi. Jejich cílem by měl být vývoj komerčně úspěšných řešení s předpokládaným využitím v budoucích velkoměstech. Mezi vhodné oblasti kosmonautiky, patří dálkový průzkum Země, družicová navigace, družicová telekomunikace a oblast pilotovaných kosmických letů.

Vzrůstající celosvětový trend urbanizace neustále pokračuje. Většina velkoměst sdílí podobné druhy problémů, které jim stojí v cestě při jejich rozvoji. Patří mezi ně otázky dopravy,  řízení zdrojů, životního prostředí, energetiky, dále záležitosti infrastruktury a územního plánování, prevence kriminality, zdravotnictví, školství či kultura. Řešení problémů v uvedených odvětvích však vyžadují rozsáhlou komunikační infrastrukturu. Očekává se, že data a komunikační schopnosti družic budou hrát stále větší roli při tvorbě aplikací, které by podporovaly rozvoj a provoz velkých měst.

Výstupem projektové činnosti bude studie proveditelnosti, která bude ověřovat funkčnost navrhovaného řešení a vzniklé obchodní příležitosti. Studie by se měla zaměřovat na metodologie a služby umožňující měřit, řídit nebo zlepšovat infrastrukturu i sítě stávajících měst s využitím příležitostí, které kosmonautika nabízí. S ohledem na míru zapojení uživatelů a analýzu jejich potřeb by měla studie definovat potenciální služby a příslušné integrované systémy a rovněž ověřovat technickou proveditelnost a komerční životaschopnost. S ohledem zaměření studie na cílový trh, by měl projektový návrh obsahovat harmonogram kroků, vedoucích k implementaci navrhovaných služeb do běžného provozu. Vyžaduje se rovněž ověření funkčnosti navrhovaného konceptu pomocí demonstrace realizované v malém měřítku za účasti nejméně dvou měst nebo regionů a zástupců poskytovatelů daných služeb.

Od uchazečů se očekává odevzdání projektového návrhu, který bude posouzen podle pravidel a procedur ESA. O záměru podat projektový návrh do programu integrovaných aplikací ARTES je zapotřebí informovat národního delegáta. CSO poskytne uchazečům zpětnou vazbu, vztahující se k programové náplni jejich návrhů ještě v rané fázi výběrového řízení spolu s informací o roli národního delegáta v celém procesu. Před odevzdáním projektových návrhů je zapotřebí, aby se uchazeči registrovali v systému EMITS a obdrželi vygenerovaný kód. Pro více informací o tendru se obraťte na autora článku nebo navštivte sekci otevřených výzev v systému EMITS.