You are here

ESA Student Placement programme

Krátkodobé stáže pro studenty vysokoškolského magisterského studia

Program Student Placement je určen vysokoškolským studentům v předposledním nebo posledním roce řádného magisterského studia, a je proto často využíván pro rozpracování tématu diplomové práce v laboratořích ESA. Stáže se sjednávají na dobu 3 až 6 měsíců (výjimečně až 9 měsíců) a jsou neplacené, student však dostává podporu 20 € na den.

V centrech ESA, ESTEC, ESOC, ESAC, ECSAT a ESRIN, jsou plánované především pozice technického zaměření. V malém rozsahu jsou pak možné stáže i v netechnických studijních oborech.

Zájemci o stáž naleznou na webu programu Student Placement přihlášku, která musí být deslána na e-mailovou adresu konkrétního vybraného centra ESA. Přihláška musí obsahovat životopis uchazeče a motivační dopis s odůvodněnímm zájmu o práci v ESA. Na stránkách je umístěn i přehled všech oborů a konkrétních aktivit které jsou příslušnými centry ESA podporovány (viz odkaz v levém sloupci této stránky).

Žádosti o stáže na následující kalendářní rok musí být předloženy nejpozději do konce října předcházejícího kalendářního roku. Výběr je uskutečněn centrem, do kterého byla žádost odeslána. O kladném vyřízení se zájemce dozví do čtyř měsíců od data uzávěrky zasílání přihlášek. Počátek stáže  je stanoven na základě domluvy mezi oběma stranami, musí se však uskutečnit následující kalendářní rok. Žádost lze podat maximálně dvakrát během studia.

Uchazeč musí být občanem členského státu ESA nebo evropského spolupracujícího státu. Stážisté si sami zajišťují zdravotní pojištění a hradí si veškeré cestovní náklady. Úspěšný kandidát si rovněž zajišťuje vlastní ubytování.