Jste zde

Závěry ze semináře TEL&NAV

Doporučení a závěry z workshopu o oblasti družicové telekomunikace a navigace

Česká kosmická kancelář uspořádala 12. prosince odborný seminář zaměřený na zkušenosti a příležitosti v kosmických telekomunikacích a navigacích. Účastníci semináře byli seznámeni s dosavadním stavem účasti českých pracovišť v relevantních programech ESA a EU a s aktuálními příležitostmi. Diskuse se věnovala, krom jiného, možnostem harmonizace potřeb pracovišť a aktuálních podmínek v České republice.

V první části semináře prezentoval, pracovník CSO Jindřich Krása, informace o projektových příležitostech v rámci programů ARTES a EGEP, jichž se účastní Česká republika. Pozornost byla věnována i závěrům, které plynou pro účast ČR v příslušných programech z nedávno uskutečněné Rady ESA na ministerské úrovni. Následně představil pracovník TC AV ČR Ondřej Mirovský relevantní programy EC resp. GSA, které se týkají aplikací GNSS v rámci H2020 Space.

Ve druhé části semináře shrnulo pět pracovišť své zkušenosti z řešených projektů. Luděk Nechleba ze společnosti Honeywell International prezentoval za Asociaci leteckých výrobců výsledky aktivit napříč vybranými elementy ARTES, od projektů základní technologické úrovně ve fázi studií až po demonstračními lety prototypů. Zmínil také problematiku datové komunikace v letectví, která umožňuje zefektivnit systém řízení letového provozu, což následně umožňuje zvýšit jeho hustotu. 

Ředitel společnosti BIC R&D, Luděk Kühr, představil aktivity svého pracoviště, coby partnera České ceny European Satellite Navigation Competition. Dále představil projektové aktivity společnosti, od počátků spolupráce s ESA při řešení studie telekomunikačního sektoru v elementu ARTES 1, až po projekt bezpečnostních a informačních služeb pro lyžařská střediska, řešený v rámci programu ARTES 20. V závěrečné části prezentace Kühr shrnul důležitá stádia řešení projektu a praktická doporučení v otázkách podpory národní delegací.

Společnost EGGO Space disponuje v současnosti již rozsáhlými zkušenostmi s účastí i řízením projektů ESA. Projektový manažer společnosti, David Latif, se ve své prezentaci věnoval jednotlivým krokům vpři získávání projektu. Na příkladu aktivity z elementu ARTES 5.1 ukázal, jak je možné pokračovat v dosud úspěšné projektové aktivitě a získat dodatečné prostředky na  pokračování projektu v rámci procedury "contract change notice". Názorně představil měsíční hlášení projektu pro ESA a poukázal na nejdůležitější aspekty, kterým je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost z hlediska pozice hlavního dodavatele.

Ředitel společnosti Gisat, Luboš Kučera, shrnul ve své prezentaci výsledky z projektů zaměřených na sledování sucha a podporu požární ochrany lesů pomocí družicových systémů dálkového průzkumu Země. Rovněž hovořil o zkušenostech svého pracoviště s projektem financovaným se spoluúčastí ESA v programu ARTES 20 a přínosech spolupráce s ESA, mezi něž patří zejména zvýšení důvěryhodnosti společnosti v očích obchodních partnerů nebo menší míra administrativní zátěže, než je u projektů jiných poskytovatelů podpory.

Vystoupení zástupců českých pracovišť uzavřel svým diskusním příspěvkem Aleš Filip, zástupce společnosti AŽD Praha, který zmínil zkušenosti s aplikací systémů GNSS v systémech zabezpečení železniční dopravy v mezinárodním měřítku a zdůraznil důležitost nároků na bezpečnost a integritu služeb zabezpečovacích systémů využívajících družicovou navigaci. V závěru svého vystoupení představil svůj návrh koncepce rozhranní systémů EGNOS a SBAS se systémy železničního zabezpečovacího zařízení, která by byla v souladu s platnými předpisy v železniční dopravě.

V závěrečné diskuzi zazněl v mnoha příspěvcích požadavek na lepší interoperabilitu a standardizaci systémů. Několik dotazů účastníků se týkalo perspektiv vývojových aktivit v oblasti družicové navigace. V případě zájmu o spolupráci s ESA potvrdila diskuse potřebu aplikování dlouhodobější strategie pro spolupráci s touto organizací. Byly diskutovány implikace, jaké mají pro účast českých pracovišť závěry z uplynulé Rady ESA na ministerské úrovni, zejména nevyhovující míra finančního zapojení České republiky.  Při hledání možností ke zlepšení podmínek pro participaci českých pracovišť na projektech ESA i EC se účastníci shodli na potřebě intenzivnější komunikace.