Jste zde

TREFOTEL

Vlivy troposféry na pozemní optické a rádiové spoje

Zkoumání šíření elektromagnetických vln

Trvání projektu: 2009 až 2012

Vedoucí projektu: Ing. Václav Kvičera, CSc.

V projektu byl zkoumán vliv reálného prostředí troposféry na vlastnosti optických a rádiových pozemních spojů. Výzkum byl založen na výsledcích kombinovaného měření optických, rádiových a meteorologických parametrů. Experimentální průzkum šíření elektromagnetických vln byl prováděn na pozemních rádiových spojích v pásmech 58 GHz a 93 GHz a na pozemních spojích optických v pásmech 850 nm a 1 550 nm. Měření meteorologických parametrů zahrnovalo atmosférickou dohlednost, kapalný obsah vody v mlze, integrovanou plochu kapek vody v mlze a intenzitu deště. Měřením získaná statistická rozdělení a dynamické charakteristiky byla k dispozici pracovní skupině WG3 projektu mezinárodní vědeckotechnické spolupráce COST IC0802 pro modelování.

Byla zkoumána závislost pohotovosti optických a rádiových směrových spojů na aktuálních parametrech atmosféry, jako jsou mlha, déšť, sníh a ostatní hydrometeory a na použité vlnové délce. Získané výsledky byly porovnávány s existujícími modely, jejichž parametry byly upřesněny. Byl navržen nový model popisující optický a rádiový pozemní bezdrátový kanál. Byla studována kmitočtová diverzita jako jedna z možností pro zmírnění následků nepříznivých podmínek na šíření elektromagnetických vln.

Během řešení projektu bylo vypracováno 7 příspěvků na zasedání Řídicího výboru projektu mezinárodní spolupráce COST Action IC0802, v jehož rámci byl národní projekt řešen. Dále bylo vypracováno 22 příspěvků na významné mezinárodní konference, 12 příspěvků do impaktových časopisů a dva příspěvky do 3. studijní skupiny Radiokomunikačního sektoru Mezinárodní telekomunikační unie (ITU-R).

Český metrologický institut (ČMI)

Institut zajišťuje služby ve všech základních oblastech fundamentální a legální metrologie. Oddělení kmitočtového inženýrství ČMI se zabývá zejména kmitočtovým plánováním, mezinárodní koordinací televizních a rozhlasových sítí, mikrovlnných směrových spojů, systémů P-MP, analýzou pokrytí rádiovým signálem a vzájemného rušení v radiokomunikačních sítích, výpočty kvality radiokomunikačních služeb, vzájemnou elektromagnetickou kompatibilitou různých radiokomunikačních služeb, analýzou rušení letecké radionavigace VKV FM rozhlasovými vysílači, využíváním kmitočtového spektra v ČR v rámci CEPT a ITU, konzultační, školící a vědeckotechnickou činností v oboru využití kmitočtového spektra, výzkumem šíření elektromagnetických vln v mikrovlnných a optických pásmech.

Co vám účast v projektu přinesla?

„Velmi jsme ocenili možnost aktivní spolupráce se zahraničními pracovišti jako Graz University of Technology v Rakousku, Italian National Research Council IEIIT – CNR a Politecnico di Milano v Itálii, National University of Computer and Emerging Sciences, Pakistan Institute of Laser and Optics a COMSATS Institute of Information Technology v Pakistánu, ale i s domácími pracovišti jako Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR a Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, která dala vzniknout několika společným příspěvkům na konference a do časopisů. Dostali jsme příležitost pracovat ve čtyřech návrhových skupinách SG3 Radiokomunikačního sektoru Mezinárodní telekomunikační unie. Spolupráce na této úrovni byla velmi užitečná, protože jsme měli možnost účastnit se špičkových prací, týkajících se realizace podkladů pro výpočet a plánování pevných komunikačních systémů.“