Jste zde

Space Generation Advisory Council

Zapojte se do aktivit Space Generation Advisory Council

Space Generation Advisory Council (SGAC) je globální nevládní organizace, která sdružuje vysokoškolské studenty a mladé profesionály zabývající se kosmonautikou v kosmických agenturách, průmyslu a na akademické půdě a zastupuje je ve Výboru pro mírové využití kosmického prostoru OSN a i jiných mezinárodních organizacích. Mladí lidé mají díky tomu možnost prezentovat své názory, myšlenky a stanoviska a zapojit se do tvorby kosmické strategie a politiky. Česká kosmická kancelář má od února 2014 svého zástupce na pozici národního kontaktního bodu SGAC pro Českou republiku.

Tato organizace vznikla z fóra uspořádaného v rámci konference UNISPACE III v roce 1999. V dnešní době má SGAC, které sídlí ve Vídni v Evropském institutu kosmické politiky (European Space Policy Institute, ESPI), přes 4000 členů z více než 100 zemí. SGAC má od roku 2001 status trvalého pozorovatele ve Výboru OSN pro mírové využívání kosmického prostoru (UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, UN COPUOS) a od roku 2003  je členem Hospodářské a sociální rady OSN (UN Economic and Social Council, UN ECOSOC). Mezi aktivity SGAC patří:

Konference, kongresy a fóra

 • Space Generation Congress (SGC) se koná každoročně v rámci Mezinárodního astronautického kongresu (IAC) a účastní se jej až 130 členů SGAC. Jeho náplní je společná práce na projektech, přednášky a diskuze s vedoucími pracovníky světových kosmických organizací.
 • Space Generation Fusion Forum (SGFF) se koná každoročně v rámci National Space Symposium v USA a účastní se jej zhruba 50 členů SGAC. Fórum má podobu panelové diskuze, kterou moderují významné osobnosti mezinárodní kosmonautiky.

Projektové skupiny

 • Near-Earth Object (NEO) Project Group si klade za cíl přinést pohled mladé generace na planetární ochranu před blízkozemními planetkami, podpořit jejich výzkum a šíří povědomí o této problematice.
 • Space Safety & Sustainability (SSS) se zabývá kosmickou bezpečností a udržitelností, pomáhá identifikovat klíčové problémy a navrhovat jejich řešení, šíří informace mezi odbornou i laickou veřejností.
 • Space Technology Disaster Management (STDM) informuje širokou veřejnost i odbornou komunitu o technologiích kosmonautiky pro zvládání katastrof.
 • Youth Global Navigation Satellite Systems (YGNSS) vzdělává veřejnost a šíří informace o výhodách využívání globálního družicového navigačního systému.
 • Small Satellites Project Group (SSPG) má za cíl šířit informace o malých družicích a jejich výhodách a podporovat zapojování studentských i amatérských týmů do jejich vývoje.
 • Space Law Project Group (SPLG) poskytuje pohled mladé generace na mezinárodní kosmické právo, zaměřuje se na problematické oblasti, navrhuje jejich řešení a šíří informace o tomto tématu.
 • Commercial Space Project Group (CSPG) funguje jako think-tank, který podporuje zapojení studentů a mladých profesionálů do komercializace kosmických aktivit a přináši jejich pohled na tuto problematiku.

Doporučení pro strategické a politické směřování kosmonautiky

 • SGAC se tímto tématem zabývá v rámci svého kongresu a projektových skupin a poskytuje doporučení pro Výbor OSN pro mírové využívání kosmického prostoru (UN COPUOS) a pro Úřad pro kosmické záležitosti OSN (UN Office of Outer Space Affairs, UN OOSA).

Stipendia

 • SGAC pomáhá zprostředkovat stipendia, díky kterým se mohou studenti a mladí profesionálové účastnit mezinárodních kongresů, konferencí nebo symposií.

Soutěže

 • SGAC pořádá také různé soutěže, do kterých se mohou zapojit studenti a mladí profesionálové z celého světa.

Výše jmenované aktivity jsou průběžné, avšak většina z nich je vyhrazena pouze pro členy SGAC. V externích odkazech tohoto článku je uveden odkaz na web SGAC, na kterém naleznete více informací o jednotlivých aktivitách a o způsobu, jakým je možné se do nich zapojit. Na stejném webu je také možné se zaregistrovat a stát se členem SGAC.

SGAC, členské státy i jednotliví členové této organizace připravují a organizují mnoho dalších zajímavých aktivit. Informace o těchto dalších aktivitách jsou šířeny hlavně prostřednictvím jednotlivých národních kontaktních bodů, tyto národní kontaktní body zároveň slouží i jako propojení s mezinárodním prostředím. Pokud máte zájem o zasílání informací o dalších aktivitách SGAC nebo napojení na mezinárodní prostředí, neváhejte kontaktovat autora tohoto článku, který je národním kontaktním bodem SGAC pro Českou republiku.