Jste zde

Small liner features

Vývoj informačních služeb založených na datech pro DPZ a EEA

Vývoj služeb pro sledování krajinných prvků

Trvání projektu: 2011 až 2013

Vedoucí projektu: Tomáš Soukup

Technický vedoucí: Lukáš Brodský

Krajinné prvky (Small Linear Features - SLF) jsou přírodní nebo člověkem vytvořené útvary, které hrají klíčovou roli v kulturní krajině, člení ji a spoluvytvářejí její celkový ráz. Patří mezi ně například vegetace kolem silnic, plotů, kamenných zdí, rozptýlené stromy, pobřežní vegetace, polní remízky, zelené pásy či koridory. Krajinné prvky slouží často jako přírodní stanoviště a přirozené biokoridory a v intenzivně využívané krajině přispívají ke druhové a genetické rozmanitosti a zajišťují tak důležité ekosystémové a kulturní funkce. Regulují místní klimatické podmínky, fungují jako větrolamy, chrání půdu proti vodní či větrné erozi nebo napomáhají k zadržení a čištění povrchových vod.

Krajinným prvkům se věnuje například článek 34(3) nařízení Evropské komise R.1122/2009, kde jsou krajinné prvky přímo uvedeny jako jedna z podmínek dobrého zemědělského hospodaření šetrného k životnímu prostředí, kupříkladu živé ploty, zatravněné odvodňovací příkopy či malé remízky v souladu s místními předpisy.

Cílem projektu SLF bylo navrhnout, implementovat a otestovat inovativní služby sledování krajinných prvků založené na datech DPZ a prokázat a ověřit jejich využitelnost pro Evropskou agenturu pro životní prostředí (EEA). Tato agentura má specifické informační potřeby týkající se mapování ekosystémů a ekosystémových služeb, zelené infrastruktury a regionální hodnocení stavu a změn v krajině.

V průběhu projektu byla zpracována metodika pro detekci a charakterizaci krajinných prvků na celoevropské úrovni s využitím družicových dat vysokého rozlišení poskytovaných Evropskou kosmickou agenturou (ESA) v datovém skladu GMES/Copernicus (IMAGE2000, IMAGE2006 a IMAGE2009). Ačkoliv metody byly vyvinuty na stávajících datových zdrojích, celá práce byla zaměřena k budoucí perspektivě provozního využití konsolidovaných dlouhodobých archivů dat DPZ a především s využitím budoucích datových zdrojů z konstelace družic Sentinel (např. Sentinel 2).

Projekt byl financován ESA za podpory EEA a byl dokončen ve spolupráci s GeoVille Environmental Services SARL (koordinátor), GISAT s.r. o. a GeoVille Information Systems GmbH. Více informací naleznete zde.

Gisat

Společnost Gisat byla založena v roce 1990 jako první česká firma poskytující geoinformační služby v oblasti dálkového průzkumu Země (DPZ). Firma nabízí komplexní služby v oblasti dálkového průzkumu Země a souvisejících GIS aplikací - od prodeje družicových dat až po konzultační činnost. Široká škála služeb je založena na dlouhodobém partnerství se všemi hlavními komerčními poskytovateli družicových dat. Gisat má rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti s vedením mezinárodních projektů a také dobrou znalost informačních potřeb, především v oblasti zemědělství, životního prostředí a územního plánování, které mohou být uspokojeny s využitím dat DPZ. Klienty Gisatu jsou jak orgány veřejné správy a samosprávy, tak soukromé společnosti z obchodního či průmyslového sektoru.

Co byste jmenoval jako hlavní přínosy projektu pro vaši společnost?

„Pro nás bylo velmi přínosné rozvíjet a testovat metody DPZ pro mapování a monitoring krajinných prvků, které berou v úvahu všechny výhody, ale i související výzvy spojené s využíváním obrovské evropské kapacity dat DPZ, kterou již brzy poskytne program GMES/Copernicus. V rámci projektu byla rovněž testována prostorová a časová variabilita výsledků monitoringu z pohledu možného budoucího sledování celého kontinentu.“