Jste zde

Safetree

Sledování a vyhodnocování nebezpečí lesních požárů pomocí dat DPZ

Safetree

Trvání projektu: 2013 až 2015

Vedoucí projektu: Jana Slačíková

Včasná detekce požáru lesa je rozhodujícím faktorem pro omezení ekonomických, ale i ekologických škod. V České republice je pro včasné zjištění požárů v lesích zavedena služba hlídkových letů v rámci Letecké hasičské služby (LHS). V současnosti je vysílání hlídkových letů založeno pouze na sledování meteorologických podmínek, případně znalosti místní situace. Celoplošný, cílený monitoring zaměřený na ohrožení lesů požáry není v České republice prováděn. Záměrem projektu SAFETREE je doplnit stávající řešení vyvinutím nové služby pro monitorování nebezpečí šíření lesních požárů pomocí dálkového průzkumu Země (DPZ).

Cílem projektu je systémový návrh, vývoj a verifikace konceptu služby, která umožní monitorování stavu lesních porostů v ČR pomocí moderních technologií a následnou analýzu nebezpečí šíření požárů, a poskytne nástroje pro rozhodování a plánování hlídkových letů.

Nejčastější příčinou vzniku požárů je lidský faktor, a proto z družicových dat není možné přímo určit riziko vzniku požáru. Je však možné identifikovat takové oblasti a podmínky, které mohou vést k rychlému šíření požáru a tedy velkým škodám.

Metody DPZ pro monitorování stavu lesních porostů využívají především citlivosti určitých spektrálních pásem k obsahu vody ve vegetaci. Obsah vody je totiž jeden z klíčových faktorů ovlivňujících náchylnost vegetace k rychlému rozšíření požáru. Suchá vegetace je mnohem náchylnější k hoření a šíření požáru než zdravá vegetace, která nestrádá vláhovým nedostatkem. Pro tyto účely se využívají především data středního prostorového rozlišení a to z důvodu vysokého časového rozlišení.

Výsledky monitorování jsou následně vyjádřeny ve formě mapy nebezpečí šíření lesního požáru publikované každých osm dní, s prostorovým rozlišením 500 m. Časová řada těchto map může představovat významný datový vstup pro objektivní rozhodování a efektivnější plánování hlídkových letů.

Služba využívá dvou domén kosmonautiky – dálkového průzkumu Země (DPZ) a družicové navigace. S pomocí dat DPZ je realizováno monitorování stavu lesních porostů. Navigační data mohou použít provozovatelé LHS především pro optimalizaci trati hlídkových letu.

Studie proveditelnosti proběhla v rámci programu ESA ARTES 20. Na výsledky projektu je možné navázat implementací služby.

Gisat

Gisat byl založen v roce 1990 jako první česká firma poskytující geoinformační služby v oblasti dálkového průzkumu Země (DPZ). Firma nabízí komplexní inovativní služby v oblasti DPZ a souvisejících GIS aplikacích. Široká škála služeb je založena na dlouhodobém partnerství se všemi hlavními komerčními poskytovateli družicových dat. Gisat má rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti s vedením mezinárodních projektů a také dobrou znalost informačních potřeb, především v oblasti zemědělství, životního prostředí a územního plánování, které mohou být uspokojeny s využitím dat DPZ.

Sprinx Systems

Společnost byla založena v roce 1996 a je jednou z předních českých technologických firem. Její tři divize jsou zaměřeny na vývoj, distribuci, a implementaci podnikových systémů a portálů komplexně založených na moderních technologiích internetu/intranetu, konzultační služby v oblasti bezpečnosti a budování speciálních vysoce výkonných počítačů.

Co vám účast v projektu přinesla?

„Řešení studie proveditelnosti projektu SAFETREE nám poskytlo jedinečnou příležitost navrhnout praktickou službu, která bere v úvahu technická omezení spojená s pořizováním a vyhodnocením družicových snímků a současně reaguje na potřeby uživatelů. Monitorování pomocí DPZ umožňuje, na rozdíl od bodového měření srážek a teploty na meteorologických stanicích, lépe zachytit prostorovou variabilitu stavu lesních porostů díky celoplošnému vyhodnocení družicových dat s vysokým časovým rozlišením. Testovaný indikátor je specificky zaměřený na lesy a pro podmínky České republiky. Služba SAFETREE je navržena pro poskytování aktuálních a objektivních informací pro rozhodování a plánování ochrany lesů před požáry.“