Jste zde

Ředitel CSO oceněn

Ocenění za celoživotní práci pro Jana Koláře

Ředitel České kosmické kanceláře doc. Ing. Jan Kolář, CSc. včera obdržel od Hospodářského podvýboru Poslanecké sněmovny PČR ocenění za celoživotní přínos české kosmonautice. Byl jediným oceněným za oblast kosmonautiky, ostatní ocenění byli z oblasti letectví.

Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR ve čtvrtek 24. března 2011 uděloval na svém slavnostním zasedání ocenění za celoživotní přínos pro české, resp. československé letectví a kosmonautiku. Ředitel České kosmické kanceláře Jan Kolář získal ocenění za celoživotní práci v oblasti kosmického výzkumu a kosmických aplikací, přípravu a organizaci 61. Mezinárodního astronautického kongresu v Praze ve funkci ředitele České kosmické kanceláře.

Mezi dalšími oceněnými byli Ing. Boleslav Stavovčík, MUDr. Josef Vanko, Ing. Vít Vavřina, Jan Brskovský, Miloš Kvapil, Ing. Ivan Hubert a kolektiv Leteckého ústavu VUT Brno pod vedením prof. Ing. Antonína Píštěka CSc. Všem oceněným gratulujeme.

Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.

Absolvoval studium jaderné fyziky na ČVUT v Praze v roce 1967. Získal titul kandidáta technických věd v roce 1978 v oboru kosmické fyziky. Problematice dálkového průzkumu Země se věnuje od roku 1975, kdy se datuje začátek tohoto oboru u nás. V roce 1981 založil laboratoř dálkového průzkumu na Stavební fakultě ČVUT, kterou vedl do roku 2003. Na této škole rovněž zavedl výuku dálkového průzkumu a posléze i geografických informačních systémů. V roce 1995 se habilitoval na docenta. Od roku 2003 vede Katedru aplikované geoinformatiky a kartografie na Přírodovědecké fakultě Karlovy university v Praze.

V roce 1990 založil soukromou geoinformační firmu GISAT, která vyvíjí činnost v oblasti zpracování družicových dat dálkového průzkumu a tvorby digitálních datových produktů pro analýzy v prostředí geografických informačních systémů. Od roku 1990 byl odpovědným řešitelem několika mezinárodních projektů z oblasti geoinformačních systémů a dálkového průzkumu včetně projektů Phare. Řídil mezinárodní konsorcium Phare Topic Link on Land Cover, které v letech 1997-2000 bylo partnerem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) na problematiku tvorby, rozvoje a využívání databáze CORINE Land cover v zemích Phare. Přednášel problematiku dálkového průzkumu na několika krátkodobých kursech v zahraničí pořádaných FAO, OSN a EEA. Je autorem monografie o dálkovém průzkumu Země, několika vysokoškolských skript a desítek vědeckých článků a výzkumných zpráv publikovaných v časopisech a na domácích i mezinárodních konferencích. V letech 1984 až 1992 byl místopředsedou Československé komise pro kosmický výzkum a předsedou její pracovní skupiny dálkového průzkumu.

V roce 2003 založil neziskovou organizaci Česká kosmická kancelář, která se věnuje podpoře rozvoje kosmického výzkumu a kosmonautického průmyslu v České republice a zapojení do mezinárodní spolupráce, především s Evropskou kosmickou agenturou. V současné době je jejím ředitelem. V letech 2004 až 2011 zastupoval Českou republiku ve Vysoké skupině pro kosmickou politiku Evropské unie (High Level Space Policy Group). Byl předsedou Rady pro kosmické aktivity při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a podílel se na budování vztahů České republiky s Evropskou kosmickou agenturou. Od vstupu ČR do ESA byl až do roku 2011 delegátem v několika programových výborech ESA a v jejím řídícím orgánu. Je členem Mezinárodní astronautické akademie (IAA) a jejím funkcionářem ve správní radě. Rovněž je členem Výboru pro pozorování Země a Výboru pro řízení kosmických projektů při Mezinárodní astronautické federaci (IAF) a od roku 2012 plní funkci viceprezidenta IAF pro finanční otázky.