Podání projektu PRODEX

Návod k podání projektového návrhu do programu PRODEX a pravidla jeho vyhodnocování

Projektové návrhy do programu PRODEX jsou průběžně přijímány a vyhodnocovány Českým výborem PRODEX. Návrh musí, oproti jiným programům ESA, splňovat specifické požadavky a být v souladu s prioritami ustanovenými CPC. Vyhodnocení návrhu trvá až 6 měsíců, proto je vhodné podat projektový návrh co nejdříve.

Návrh na financování projektu žadatel předkládá prostřednictvím sekretariátu Českého výboru PRODEX na určeném formuláři, který zašle vyplněný na emailovou adresu ondrej.novak@msmt.cz.

Spolu s návrhovým formulářem žadatel rovněž vyplní čestné prohlášení o rozsahu plánované účasti stejných pracovníků na jiných projektech podobného zaměření či jiných projektech kosmického výzkumu a vývoje. Vzhledem k tomu, že celý proces schvalování návrhu může trvat šest měsíců i déle, doporučuje se tuto prodlevu při plánování podání návrhu projektu zohlednit. Návrhy projektů jsou sekretariátem Českého výboru PRODEX přijímány průběžně a následně hodnoceny Českým výborem PRODEX podle následujících pravidel:

Pravidla pro hodnocení návrhů projektů do programu PRODEX

  1. Program PRODEX je určen přednostně na financování vývoje a výroby přístrojové části letového zařízení nebo jeho softwarové výbavy, určeného pro vědecký experiment a to včetně přípravy obsahující vývoj specificky pro daný experiment potřebných pozemních přístrojů a programů. Pro zajištění vědeckého přínosu z uskutečněných letových experimentů je možné z programu PRODEX rovněž financovat zpracování a analýzu naměřených dat. V ojedinělých a perspektivních případech lze přijmout k financování i projekt obsahující zpracování dat z jiných než vlastních družicových vědeckých experimentů. V každém případě však návrh projektu předložený k financování z programu PRODEX musí principiálně splňovat podmínku slučitelnosti s programovými aktivitami ESA.
  2. Členové Českého výboru PRODEX hodnotí téma projektového návrhu dle bodu 1) z hlediska zájmu rozvoje příslušné oblasti v České republice i z hlediska finanční náročnosti. CPC zajistí dva odborné posudky od nezávislých posuzovatelů z hlediska vědecké hodnoty projektu a z hlediska finanční náročnosti.
  3. Finanční hodnocení bere v úvahu výši požadovaných investic, cestovného a drobného vybavení vzhledem k cíli a náročnosti věcného záměru projektu.
  4. U nákladů za průmyslový vývoj prováděného dodavatelskou firmou se hodnotí, zda se jedná o cenu obvyklou.
  5. Mzdové náklady včetně pojistného pracovníků pobírajících institucionální mzdu mohou činit nejvýše 8 tis. EUR ročně na osobu. Pro pracovníka přijatého a plně pracujícího pouze na řešení projektu je tento limit 20 tis. EUR. U projektů, k jejichž řešení je plánováno více pracovníků, nemohou celkové mzdové náklady přesáhnout 50 tis. EUR ročně, jde-li o projekt s vývojem letového zařízení a 30 tis. EUR u projektu na zpracování naměřených dat. Uvedené částky představují horní meze zmíněných mzdových nákladů a nejsou tedy v žádném případě míněny jako nárokové, ani jako paušální pro každého člena řešitelského kolektivu. Jejich přiznání vždy vyžaduje příslušné zdůvodnění.
  6. Jedná-li se o návrh z organizace, která v době podání návrhu již řeší jiný projekt kosmického výzkumu, přihlíží se k rozsahu případné plánované účasti stejných pracovníků a také k tomu, jak žadatel zvládá řešení již běžícího projektu.