Jste zde

Nové aktivity v ARTES 20

ESA schválila doplnění pracovního plánu ARTES elementu 20 na rok 2014

Programový výbor ESA pro oblast telekomunikací schválil doplnění pracovního plánu elementu 20 programu ARTES na rok 2014. Pracovní plán předpokládá jak realizaci 5 otevřených a plně hrazených aktivit, tak spolufinancované činnosti v rámci přímých jednání s konkrétními uchazeči.

Hlavním záměrem programu integrovaných aplikací ARTES 20 je vývoj služeb až do stádia jejich provozu pro široký okruh uživatelů, které kombinují využití vícero systémů. K dosažení tohoto záměru je zapotřebí definovat jednotlivé dílčí cíle:

  • Prezentace a popularizace kosmických aplikací u širšího okruhu uživatelů, zejména u těch, kteří nemají povědomí, jaké pro ně mohou skýtat kosmické aplikace výhody.
  • Vývoj nových provozních služeb pro tyto uživatele se zahrnutím hráčů na poptávkové i nabídkové straně.
  • Využití nejméně dvou druhů stávajících domén kosmonautiky – družicové telekomunikace, dálkový průzkum Země, družicové navigace, pilotované kosmické lety.
  • Profitovat ze vlivů, které na sebe jednotlivé disciplíny mají, například vliv klimatu na zdraví, energetiku, dopravu apod.

ARTES 20 Integrované Aplikace (IAP) funguje prostřednictvím permanentně otevřených výzev i samostatných tendrů iniciovaných ESA. V prvním případě mohou uchazeči podat své návrhy kdykoli to uznají za vhodné. Aktivity navržené v reakci na výzvu musí být relevantní výše uvedeným cílům IAP.

Jednou z aktivit iniciovaných ESA v rámci programu ARTES 20 je Příležitost pro provozovatele – aplikace Avanti HYLAS 1. ESA ve spolupráci se společností Avanti nabízí bezplatné využití kapacit družice HYLAS 1. Tato příležitost je k dispozici žadatelům, kteří se přihlásí v rámci programových výzev  ARTES 3-4 i ARTES 20. Smluvní podmínky umožňují využití kapacit družice HYLAS 1 nejméně do 14. září 2014.

Další aktivitou ARTES 20 je Příležitost pro provozovatele – společná iniciativa ESA a SES. ESA a SES přišly se společnou nabídkou na využití řady širokopásmových kapacit společnosti SES za speciálních podmínek, které se vztahují na paprsky signálu družice ASTRA-3B směrované na kontinentální Evropu a Střední východ, jakož i paprsky družice ASTRA – 4A směrované na subsaharskou Afriku.

Pracovní plán ARTES 20 předpokládá rovněž realizaci aktivity vedoucí ke zvýšení efektivity vyrovnání ztrát a managementu nároků v pojišťovnictví. Aktivita bude realizována ve formě studie proveditelnosti, která bude mít za cíl prozkoumání možností, které může poskytnout kosmická infrastruktura v podobě spolehlivé, cenově přijatelné a snadné asistence likvidátorům pojistných událostí v místě živelné nebo lidským faktorem způsobené katastrofy.

V případě zájmu o bližší informace o konkrétních aktivitách a doporučení postupu, jak se do projektů zapojit, prosím kontaktujte autora článku.