Jste zde

Neutron facilities in the Czech republic

Neutronová zařízení v České republice určená pro kalibraci a testování neutronově citlivých zařízení a detektorů ESA

Příprava zařízení pro testování neutronové citlivých zařízení ESA

Trvání projektu: 2010 až 2012

Vedoucí projektu: Carlos Granja

Projekt se věnoval studiu a hodnocení existujících zdrojů neutronů v ČR s ohledem na přípravu zařízení pro testování a kalibraci neutronově citlivých detektoru od ESA. Cílem bylo zhodnotit a vytvořit seznam neutronových zdrojů a týmu, které se zabývají metodami detekce a jejichž společným jmenovatelem bude plnění požadavků a potřeb ESA. Snahou bylo poskytnout ucelené měření, testy a kalibrace neutronové citlivých zařízení určených pro kosmický výzkum.

Projekt začal hledáním a identifikací vhodných laboratoří s vhodným technologickým zázemím a zkušenými týmy. Následovalo určení a sladění potřeb ESA, testování a ověřování, a v případe, že to bylo nutné, také kalibrace parametru a provozních podmínek různých zdrojů záření.

Kromě testování zdrojů neutronů, projekt zahrnoval i testování a kalibrace neutronově citlivých detektoru. Zkoumané neutronové detektory nebyly pouze zařízení konvenčně používané, ale také nová zařízení a prototypy vyvinuté jak projektovým týmem (ÚTEF CVUT), tak Evropskou kosmickou agenturou ESA, anebo ESA subdodavateli. Výsledkem projektu jsou přesnější, rozsáhlejší a aktualizovaná zařízení, hodnocení současného stavu zdrojů a doporučení jejich modernizace.

Projekt byl podpořen grantem ESA č. 22908/09/NL/CBi.

Ústav technické a experimentální fyziky

ÚTEF je výzkumným centrem Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) pro oblasti základního a aplikovaného výzkumu ve fyzice mikrosvěta. Výzkum se zaměřuje na vývoj pokročilé instrumentace a nové metodiky včetně inovativních aplikací např. v medicíně či kosmonautice. Ústav má dnes přes 80 zaměstnanců, z nichž pětinu tvoří cizinci. Zároveň jsou podstatnou částí týmu odborných pracovníků Ph.D. studenti a mladí vědci. Pracoviště je vybaveno moderními experimentálními přístroji, jako jsou pokročilé rentgenové mikro-radiografické a tomografické zobrazující stanice vlastní výroby. Součástí vybavení je rovněž Van de Graaffův urychlovač, který slouží i jako laditelný zdroj mono-energetických rychlých neutronů pro kosmický výzkum. Dále byly v ústavu sestaveny kompaktní zdroje gama záření určené pro kalibraci družicových přístrojů včetně přenosné stanice pro měření v laboratořích ESA.

Co vám účast v projektu přinesla?

„Projekt mi poskytl možnost řídit a realizovat multidisciplinární úkoly, které zahrnovaly několik nezávisle pracujících týmů, ale také možnost používat zařízení instalované ve vysoce specializovaných laboratořích v ČR. Co se týká přínosů pro ÚTEF ČVUT, ty spočívají v nových zkušenostech s řídicími procesy, referenčními požadavky a protokoly, které jsou standardně používány v ESA a v kosmickém průmyslu. Projekt umožnil zvýšit know-how zapojených týmů a též technologickou úroveň připravenosti těchto zařízení. Tím se zvýší konkurenceschopnost České Republiky na evropské scéně. Zvláštní význam má pro nás možnost rozšířit počet aplikací poskytnutých kosmickým výzkumem do naší oblasti působnosti. Projekt nám rovněž umožnil přístup k speciálním aplikacím a novým technologiím detektorů záření vyvíjených v zahraničí.“