Jste zde

Návrh účasti ČR v ESA k roku 2014

Analýza stavu a výhledu zapojení České republiky do volitelných programů ESA k roku 2014

Česká kosmická kancelář (CSO) vydává analýzu o stavu a výhledu zapojení České republiky do volitelných programů Evropské kosmické agentury (ESA). Analýza byla vypracována jako podklad pro rozhodování do jakých volitelných programů ESA a v jaké výši by se měla Česká republika nově zapojit nebo navýšit finanční objem stávajícího zapojení na Radě ESA na ministerské úrovni v roce 2014. Dokument je dostupný ke stažení v levém sloupci stránky.

Návrh zapojení vychází z rozboru dosavadní situace zapojení českých pracovišť v projektech řešených ve volitelných programech ESA a navazuje na obdobnou analýzu připravenou CSO před Radou ESA na ministerské úrovni v roce 2012. Analýza je dále založena na dlouhodobé znalostní základně CSO o programech a fungování ESA, mezinárodní spolupráci členských států ESA a o kapacitách a aktivitách relevantních vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť v České republice. Analýza nespecifikuje konkrétní finanční zdroje potřebné pro zajištění navrhované účasti. Hodnocení uvedená v této analýze jsou založena na informacích známých k začátku listopadu 2014. Uvedená doporučení jsou postavena na předpokladu platnosti pravidla geografické návratnosti tak, jak je nyní ukotveno v Úmluvě ESA a kvalitního vedení programů v České republice, které je podmínkou pro efektivní využití vložených financí.

Analýza je členěna podle tematických oblastí a následně jednotlivých volitelných programů relevantních k Radě ESA na ministerské úrovni v roce 2014, resp. zájmům České republiky. U každého programu je stručně popsáno jeho zaměření, stav a kapacity v České republice a doporučení. Shrnutí doporučení, způsob a úroveň zapojení České republiky do aktivit ESA po roce 2014 je uveden v poslední samostatné kapitole analýzy, která je také vzhledem ke své důležitosti přeložena do angličtiny.

Česká republika je zapojena do volitelných programů pokrývajících všechny oblasti činnosti ESA a tematický rozsah příležitostí je tak dostatečně široký k uplatnění českých pracovišť. Od vstupu do ESA bylo do současnosti uskutečněno 75 projektů s českou účastí ve volitelných programech. Pro úplnost dodejme, že v rámci povinných programů to bylo dalších 51 projektů, z nichž ale dvě třetiny byly uskutečněny v programu CIIS určeného výhradně pro česká pracoviště. Celková výše hodnoty těchto projektů je 26,70 milionu euro. Pro česká pracoviště je stále problematické se zapojovat do povinných aktivit, ve kterých je konkurence ve veřejných soutěžích největší. Nejen z tohoto důvodu je potřeba navýšit účast České republiky ve volitelných programech ESA. Valná většina členských států ESA totiž vydává několikanásobně více prostředků na účast ve volitelných programech, než činí jejich povinný příspěvek. Česká republika je hluboko pod touto hranící a pouze 40 % z jejího příspěvku do ESA je určeno pro volitelné programy.

Návrh účasti České republiky ve volitelných programech na Radu ESA na ministerské úrovni v roce 2014 vychází ze stávajících možností a schopností prokázaných dosavadní účastí českých pracovišť v programech ESA a se záměrem vytvořit podmínky pro jejich lepší a širší uplatnění v programech ESA. Proto CSO doporučuje zvýšit stávající příspěvek České republiky do vybraných volitelných programů o 30,50 až 33,70 milionu euro. Účast České republiky ve volitelných programech ESA se při navrhovaném finančním závazku pohybuje mezi minimální (jednonásobek) a mírně navýšenou (dvojnásobek) variantou podílu účasti ve volitelných programech oproti povinnému příspěvku. Navýšení se týká zejména programů z oblasti pozorování Země, nosných raket, telekomunikací a technologií, ve kterých mají česká pracoviště nejlepší vyhlídky na uplatnění. Konkrétně se jedná o:

  • Program vývoje družicové části pro GMES/Copernicus
  • Program přípravy budoucích nosných raket
  • Program vývoje nosných raket Ariane a Vega
  • Program vývoje evropského znovupoužitelného orbitálního demonstrátoru
  • Program rozvoje vědeckých experimentů
  • Program pokročilého výzkumu telekomunikačních systémů
  • Obecný podpůrný technologický program

Zdůvodnění všech výše uvedených závěrů je uvedeno v analýze, která je ke stažení v levém sloupci stránky.