Jste zde

Návrh účasti ČR v ESA k roku 2012

Analýza stavu a výhledu zapojení České republiky do volitelných programů ESA k roku 2012

Česká kosmická kancelář (CSO) vydává analýzu o stavu a výhledu zapojení České republiky do volitelných programů Evropské kosmické agentury (ESA). Tato analýza slouží jako podklad pro rozhodování o tom, do jakých volitelných programů, z jakého důvodu a v jaké výši by se měla Česká republika zapojit na Radě ESA na ministerské úrovni v listopadu 2012. Dokument je dostupný ke stažení v levém sloupci stránky.

Východiskem pro návrh účasti byl především podrobný rozbor dosavadní situace zapojení českých pracovišť ve volitelných programech ESA. Analýza je dále založena na dlouhodobé znalostní základně CSO o programech a fungování ESA, mezinárodní spolupráci členských států ESA a o kapacitách a aktivitách relevantních vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť v České republice. Výsledkem analýzy jsou doporučení týkající se budoucího zapojení České republiky do volitelných programů ESA. Vzhledem ke komplikované kompetenční situaci v kosmických aktivitách České republiky analýza nespecifikuje konkrétní finanční zdroje potřebné pro zajištění navrhované účasti. Při hodnocení a posuzování účasti ve volitelných programech ESA bylo také přihlédnuto k tomu, že znalosti a schopnosti získané v jednom programu jsou využitelné i v projektech některých dalších programů. V úvahu bylo rovněž vzato i to, že související základní i technický výzkum a vývoj je prováděn v povinných programech.

První čtyřleté období členství v ESA bylo pro Českou republiku, jako každého nováčka, velmi obtížné. Pro česká pracoviště otevřelo plné členství nové příležitosti, ale spolu s nimi i ukázalo obtížnost mezinárodní soutěže spolu s náročnými podmínkami na profesní kvalitu a organizaci práce. Česká republika však nezačínala spolupráci s ESA bez zkušeností. Významným východiskem pro úspěšné zahájení členství byla předcházející možnost důvěrněji poznat a i v praktických projektech se seznámit s pravidly a mechanizmy, podle nichž se práce ESA řídí. Bylo to především v Programu evropských spolupracujících zemí (PECS) v letech 2004 – 2008, a i v ještě dřívějších programech spolupráce s ESA zahájených v roce 1996. V těchto programech získala svoje první praktické zkušenosti pracoviště, která pro plné členství v ESA vytvořila pevný základ národních výzkumných a vývojových kapacit. Neméně důležitým přínosem účasti v programu PECS bylo i vybudování potřebné administrativní a odborné infrastruktury pro podporu této spolupráce v podobě České kosmické kanceláře. To vše přispělo k tomu, že náročným vstupním obdobím prošla Česká republika s výsledkem, který lze označit za úspěšný a předčil i očekávání evropské odborné komunity a vedení ESA. Na Radě ESA na ministerské úrovni se Česká republika zavázala k účasti v těchto deseti volitelných programech:

 • Rámcový program pozorování Země (EOEP)
 • Program vývoje družicové části pro GMES (GSC)
 • Program vývoje třetí generace družic Meteosat (MTG)
 • Program pro vědy o životě a fyzikální vědy (ELIPS)
 • Program přípravy prostředků pro pilotovaný průzkum sluneční soustavy (ETHE)
 • Program přípravy budoucích nosných raket (FLPP)
 • Program pokročilého výzkumu telekomunikačních systémů (ARTES)
 • Program vývoje systémů evropské družicové navigace (EGEP)
 • Obecný podpůrný technologický program (GSTP)
 • Program rozvoje vědeckých experimentů (PRODEX)

Rozsah tematických oblastí v těchto programech byl dostatečně široký. Rovněž celkový finanční příspěvek na českou účast v těchto programech ve výši 22,9 milionů euro (v cenách roku 2008) poskytl prostor pro úspěšný vstup nejen pracovišť s již získanými zkušenostmi s kosmickými projekty, ale i řady nových firem a ústavů. Příspěvek se řídil znalostí o možnostech uplatnění ať potenciálních nebo již existujících kontaktů českých pracovišť.

Návrh účasti České republiky v dalším období vychází z celkově kladného hodnocení dosavadní účasti a se záměrem vytvořit podmínky pro širší uplatnění českých pracovišť v programech ESA. Proto je navrhovaný celkový objem příspěvku do volitelných programů v roce 2012 zvýšen na 42,0 milionů euro. Při současném vyšším povinném příspěvku vzhledem k nárůstu HDP České republiky v minulých letech je tak dosaženo poměru 1,3 mezi průměrnými ročními příspěvky na volitelné programy a povinné aktivity. To je téměř dvojnásobné zvýšení stávajícího poměru, který je 0,69. Návrh počítá se zapojením do následujících třinácti volitelných programů:

 • Rámcový program pozorování Země (EOEP)
 • Program vývoje družicové části pro GMES (GSC)
 • Program vývoje druhé generace družic MetOp (MetOp-SG)
 • Program pro vědy o životě a fyzikální vědy (ELIPS)
 • Program přípravy prostředků pro pilotovaný průzkum sluneční soustavy (ETHE)
 • Program přípravy budoucích nosných raket (FLPP)
 • Program vývoje evropského znovupoužitelného orbitálního demonstrátoru (PRIDE)
 • Program pokročilého výzkumu telekomunikačních systémů (ARTES)
 • Program vývoje systémů evropské družicové navigace (EGEP)
 • Obecný podpůrný technologický program (GSTP)
 • Program rozvoje vědeckých experimentů (PRODEX)
 • Program evropského robotického průzkumu sluneční soustavy (EREP)
 • Program sledování stavu kosmického prostoru (SSA)

Zdůvodnění všech výše uvedených závěrů je uvedeno v analýze.