Jste zde

Metody pro projektový management

Naučte se používat základní metody projektového managementu

Při práci na projektech je možné využít celou řadu nástrojů a metod, které řízení projektů významným způsobem zjednodušují a zpřehledňují. Mnoho z těchto metod je i součástí ECSS standardů, které jsou využívány v kosmonautice. Tento článek přináší přehled těch nejvíce využívaných.

Work Breakdown Structure

Work Breakdown Structure se používá k hierarchickému rozkladu projektu na menší celky. Děje se tak v několika krocích, kdy postupně rozkládáme jednotlivé části projektu, až dojdeme k těm nejmenším, které se nazývají pracovní balíčky. K pracovním balíčkům je možné přiřadit odpovědnost, pracnost a termín dokončení. Takto rozložený projekt je mnohem jednodušší a přehlednější na řízení a kontrolování.

Ganttův diagram

Ganttův diagram je nástrojem, který nám umožňuje projekt rozložit na jednotlivé činnosti a ke každé činnosti graficky vyznačit, kdy začíná a končí a jak je provázána s těmi ostatními. Na horizontální se nacházejí stejně velké časové úseky a na vertikální ose činnosti. Pomocí pruhového grafu je vyznačeno, v jakém časovém úseku daná činnost probíhá, jaké činnosti ji předchází a které ji následují.

Síťová analýza

Síťová analýza je jednou z nejvíce používaných metod a slouží k plánování projektů. Pomocí tzv. síťového grafu, který se skládá z uzlů navzájem propojených hranami, znázorňuje jednotlivé činnosti v projektu a jejich vzájemné závislost. Ke každé činnosti je přiřazena časová náročnost a cesta, po které po síťovém grafu dojdeme od začátku do konce za nejdelší čas, je nazývána jako kritická. Jakékoliv zdržení u činností, které na ní leží, znamená zdržení celého projektu.

Winterlingova krizová matice

Winterlingova krizová matice je metoda, která se využívá při řízení rizika a krizovém řízení. Na jedné ose jsou rizikové faktory zkoumány s ohledem na pravděpodobnost, že nastanou. Na druhé ose je analyzujeme s ohledem na jejich dopad na projekt. Ty rizikové faktory, které se nacházejí v pravém horním rohu, představují rizika, u kterých je nejvyšší pravděpodobnost, že opravdu nastanou, a zároveň mají největší dopad. Těmto rizikovým faktorům by proto měla být věnována maximální pozornost.

Pokud máte jakékoliv dotazy k řízení projektů v kosmonautice nebo používaným metodám, neváhejte kontaktovat autora tohoto článku.