Jste zde

ITU sympozium o malých družicích

Mezinárodní sympozium ITU v Praze skončilo úspěchem

Mezinárodní telekomunikační unie uspořádala ve dnech 2.–4. března ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze a Českou kosmickou kanceláří sympozium, na němž přes 160 účastníků z více než 37 zemí diskutovalo zejména témata z oblasti mezinárodní telekomunikační legislativy a kosmického práva ve vztahu k provozu malých družic.

V rámci programu sympozia bylo předneseno více než 50 příspěvků na témata zahrnující regulaci telekomunikace malých družic, dlouhodobou udržitelnost jejich vývoje, pravidla jejich provozu i tvorbu mezinárodní i národní legislativy v telekomunikacích.

Zástupci ITU i národních telekomunikačních úřadů se věnovali i výzvám v oblasti harmonizování legislativy ve vztahu k malým družicím, odstranění mystifikací plynoucích z některých on-line zdrojů o regulačním rámci v dané oblasti i dalším otázkám. Představitelé výzkumných a vývojových týmů, univerzit, kosmických agentur (ESA, NASA apod.) i soukromých společností se zaměřili na shrnutí svých zkušeností s problematikou vývoje malých družic, jejich provozování a s úskalími harmonizace parametrů jejich telekomunikačních systémů.

Jeden z prezentujících z České republiky, ředitel CSO Jan Kolář, ve svém vystoupení připomněl historické úspěchy České republiky na poli malých družic a přístrojů, a to především družic MAGION v rámci mezinárodního programu Interkosmos. Navzdory útlumu kosmonautiky v období velkých společensko-politických změn v naší zemi na počátku 90. let minulého století, se ČR již několik let úspěšně zapojuje do kosmických programů ESA a EU, čímž opět dochází k rozvoji kosmických aktivit.

Umístění českých akcelerometrů a detektoru SATRAM na palubách družic PROBA-V resp. SWARM mohou sloužit jako příklady úspěchů českých pracovišť v této oblasti. Česká republika je v současnosti aktivní i na poli malých družic, což bylo na akci dokladováno představením tří aktuálních českých projektů – PilsenCube, CzechTechSat a VZLUSAT.

Závěrem akce se konala tisková konference, na které hlavní aktéři shrnuli dění uplynulých dní. Pro česká media zde vystoupil i ředitel sekce ITU pro radiokomunikace, Francois Rancy, který zdůraznil roli ITU v oblasti správy přírodních zdrojů (kmitočty, oběžné dráhy aj.), které patří všem zemím. Upozornil na skutečnost, že v posledních letech je aplikován alternativní přístup k provozování kosmických aktivit, který je odlišný od způsobu v předchozích letech. Tradiční způsob spočíval v tom, že jednotlivé komponenty a subsystémy podléhaly dlouhodobým vývojovým aktivitám a následně intenzivním ověřovacím kampaním. V současnosti se uplatňuje v případě malých družic princip zjednodušeného vývoje, spolu s prvky sérové výroby.

„Důležitým úkolem ITU je zajistit, aby kombinace obou přístupů nevytvářela nové problémy,“ řekl Rancy, přičemž zdále důraznil, hlavní cíl ITU, který spočívá ve tvorbě legislativy, jejíž aplikace a respektování bude zamezovat škodlivému rušení.

Význam pražského sympozia ITU shrnul ředitel sekce kosmických služeb ITU, Yvon Henri, který představil návrh tzv. Pražskou deklaraci o potřebě dodržování mezinárodních pravidel a postupů iniciovaných Výborem OSN pro mírové využívání kosmického prostoru (UN COPUOS) a ITU. Touto deklarací bude posíleno povědomí o důležitosti implementování národního právního rámce, který bude v souladu s příslušnou mezinárodní legislativou a který bude jasně definovat práva a povinnosti každého z účastníků. Tím by měla být do budoucna zajištěna dlouhodobá udržitelnost kosmických projektů. Účastníci konference se shodli na potřebě navázat na tuto akci organizací dalších sympozií.

Význam konání toho sympozia je zcela zásadní, protože to bylo v historii úplně poprvé, kdy se komunita zaměřená na oblast malých družic setkala osobně na celosvětové úrovni, aby diskutovala o možnostech jejich využívání.