Jste zde

Hodnocení projektových návrhů

Pro napsání projektového návrhu je důležité si uvědomit, jakým způsobem bude probíhat jeho hodnocení, a tomu přizpůsobit i projektový návrh. Hodnocení v rámci ESA probíhá ve dvou kolech. To první je zaměřené na formální kontrolu, druhé potom na pečlivou kontrolu celého projektového návrhu a jeho porovnání s konkurenčními návrhy.

V prvním kole hraje hlavní roli Tender Opening Board (TEB), která zkontroluje formální náležitosti projektového návrhu. Všechny nevyhovující projektové návrhy jsou z dalšího zkoumání vyřazeny. To platí i o projektových návrzích, které nejsou podány včas nebo nejsou dodány kompletní. Je proto potřeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby byly splněny všechny formální náležitosti a projektový návrh byl podán včas a kompletní.

V další části hodnocení projektových návrhů hraje hlavní roli Tender Evaluation Board (TEB), která pečlivě pročte všechny projektové návrhy, zhodnotí je podle předem stanovených hodnotících kritérií a doporučí udělení kontraktu. Při tom bere ohled i na další okolnosti a faktory jako nabídnutou cenu nebo pravidlo geografické návratnosti. Výsledek hodnocení se pohybuje na škále 0 (Worthless) až 100 (Perfect).

Existuje pět základních hodnotících kritérií:

  • Zkušenosti organizace a projektového týmu
  • Porozumění požadavkům a cílům projektu a diskutování problematických oblastí
  • Kvalita a udržitelnost navrhnutého programu práce a adekvátnost technického přístupu
  • Přiměřenost řízení a nákladů
  • Splnění administrativních podmínek tendru a přijetí smluvních podmínek

Po doporučení TEB je udělení kontraktu oficiálně schvalováno dalšími orgány ESA (Adjudication Committee a/nebo Industrial Policy Committee). Vítěz je pozván k setkání (tzv. negotiation meeting), v jehož rámci se podrobně projednává projektový návrh a konečná verze smlouvy. Cílem je ujasnit si veškeré podrobnosti tak, aby se předešlo možným budoucím nedorozuměním. Zároveň jsou zájemci, jejichž projektové návrhy nebyly vybrány, kontaktováni a mají právo na diskuzi o hodnocení jejich projektového návrhu (tzv. debriefing). Využití možnosti debriefingu je užitečné, protože slouží jako zpětná vazba pro pracoviště, která se díky tomu mohou v budoucnu vyvarovat opakování stejných chyb.

Pokud máte jakékoliv dotazy k řízení projektů v kosmonautice nebo hodnocení projektových návrhů, neváhejte kontaktovat autora tohoto článku.