Jste zde

Historie společnosti

Vývoj CSO od počátků v 90. letech do současnosti

Česká kosmická kancelář, o.p.s. (CSO) byla založena 19. listopadu 2003, jako organizace podporující Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v agendě kosmického výzkumu a vývoje, zejména spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Zároveň se CSO stala kontaktní organizací pro spolupráci s ESA směrem k odborné veřejnosti. Počátky navazování kontaktů s ESA spadají již do první poloviny devadesátých let 20. století, v čemž se spolu s tehdejšími zástupci MŠMT osobně angažoval nynější ředitel CSO, doc. Jan Kolář.

Prvního oficiálního kroku bylo dosaženo v roce 1996, kdy MŠMT uzavřelo s ESA Rámcovou dohodu o spolupráci, která stručně vyjmenovává oblasti kosmického výzkumu v ČR, které by stálo za to s ESA rozvíjet vzájemnou výměnou informací, pořádáním společných jednání, konferencí, výměnou expertů apod. Díky politickým zvratům a personálním změnám ve vládě však byla přerušena kontinuita těchto vyjednávání a proces přibližování České republiky k ESA se zpomalil. Dalšího stupně spolupráce s ESA bylo dosaženo až v roce 2000, kdy byla podepsána Dohoda o přístupu k programu PRODEX. Ta umožnila např. ústavům Akademie věd ČR podílet se na Evropském kosmickém výzkumu prostřednictvím využívání dat z družic ESA a připravovat vědecké experimenty.

Zásadní krok se odehrál v roce 2003, kdy MŠMT s ESA podepsalo Dohodu o Evropském spolupracujícím státě, která umožnila zapojení do programu ESA téměř v celé jeho šíři a poskytla pro to i finanční zázemí 1 milion euro ročně po dobu pěti let. V tomto období byla i založena Česká kosmická kancelář, která měla za úkol pomáhat MŠMT v činnostech, které souvisely s administrací prvních kosmických projektů a komunikací s pracovníky ESA, která postupně narůstala. Ředitel CSO, Jan Kolář se stal rovněž předsedou České rady pro kosmické aktivity, která byla zřízena při MŠMT pro koordinaci kosmických aktivit s ESA na národní úrovni.

Dohodu o Evropském spolupracujícím státu za rok následovala tzv. Listina projektů programu PECS (Plan for European Cooperating States), která vyjmenovala první seznam projektů českých pracovišť s ESA. Program PECS byl naplánován na pět let a jeho cílem bylo konsolidovat v České republice základnu odborných pracovišť z řad průmyslu, akademie a vysokých škol, která by byla seznámena s pravidly a fungováním ESA ještě před vlastním vstupem České republiky do agentury ESA, jako členské země.

Jako pozvolna se rozrůstající informační agentura o kosmonautice se CSO stala též součástí Mezinárodních astronautické federace (IAF) a Evropské asociace pro kosmonautiku a společnost (EURISY). Již od roku 2004 se CSO každoročně účastní Mezinárodního astronautického kongresu (IAC), na němž prezentuje a propaguje české kosmické aktivity včetně domácích odborných pracovišť. CSO také stála u žádosti o kandidaturu České republiky na uspořádání kongresu IAC v Praze. To se podařilo o šest let později a 61. kongres IAC 2010 se konal v Kongresovém centru Praha. Česká kosmická kancelář na přípravě kongresu pracovala celý předcházející rok jako místní organizační tým. Kongres navštívilo přes tři a půl tisíce odborníků na kosmonautiku ze 79 zemí světa a od primátora Hlavního města Prahy Pavla Béma získal ocenění Kongres roku.

Od roku 2005 se aktivity CSO začaly postupně rozšiřovat. Přibyla systematičtější komunikace s firmami i akademickou sférou, vzdělávání mladé generace od dětí v mateřských školách až po studenty univerzit a také popularizace kosmonautiky v médiích a na veřejnosti. V oblasti spolupráce s ESA každoročně CSO připravovala kontrolní dny projektů PECS, řadu seminářů pro odbornou veřejnost, odborné publikace a další. CSO se stala národním kontaktním bodem pro evropský program GMES / Copernicus a zastupovala Českou republiku na jednání jeho výkonných orgánů v Bruselu. Spolu s Technologickým centrem AV ČR uspořádala CSO řadu seminářů na propagaci výzev v 7. Rámcovém programu EU pro výzkum a technologický rozvoj v oblasti kosmonautiky a zastupovala Českou republiku na jeho Programovém výboru.           

V roce 2005 CSO zahájila spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a získala mandát vykonávat činnost Národního kontaktního bodu pro evropský program družicové navigace Galileo. Na svých webových stránkách pro to zřídila zvláštní webový portál, obdobně jako pro program GMES a zajišťovala organizační stránku soutěže ESNC o nejlepší aplikaci využívající služeb družicové navigace, tehdy nazývanou Galileo Masters. Tato spolupráce byla po 5 letech na žádost ministerstva ukončena, resp. mandátní smlouva s CSO nebyla dále prodloužena. Kancelář rovněž zastupovala Českou republiku na jednáních o Evropské kosmické politice v Bruselu, v Evropské technologické kosmické platformě (ESTP), Mezinárodní astronautické akademii (IAA) a Skupiny pro pozorování země (GEO). Dále jsme rovněž úzce asistovali Podvýboru pro letectví a kosmonautiku Parlamentu ČR při přípravě a výjezdech na každoročně pořádanou Meziparlamentární konferenci o kosmonautice, jejíhož ročníku 2006 jsme byli zároveň spolupořadatelé.

Od roku 2007 se spolupráce s ESA zintenzivnila a začala probíhat diskuse o podmínkách přijetí České republiky jako členské země. Na podzim téhož roku připravila CSO spolu s ESA audit českého průmyslu, který měl zkušenosti či zájem se do kosmického výzkumu zapojit. CSO vytipovala dvacet devět pracovišť z řad soukromých firem i akademické sféry, které zástupcům ESA prezentovaly svou činnost. Vybraná pracoviště ESA navštívila osobně. Výsledkem auditu byla shrnující zpráva s doporučeními pro budoucí směřování českého kosmického průmyslu a vyhodnocení aktuálního stavu s ohledem na možný vstup ČR do ESA jako členské země. Tato zpráva byla v červnu 2008 prezentována všem členským zemím na Radě ESA a v listopadu byla Česká republika přijata jako 18. členská země ESA. CSO se rovněž účastnila přípravných jednání na sestavení skupiny Task Force, která během prvních pěti let po vstupu do ESA rozhodovala o přidělení projektů českým pracovištím hrazených ze zvláštního rozpočtu tzv. Pobídkového programu pro český průmysl (CIIS). V neposlední řadě se CSO účastnila několika přípravných jednání a dále vlastního jednání Ministerské rady ESA v roce 2008.

Od té chvíle začala pro CSO nová etapa fungování, neboť její pracovníci začali zastávat pozice delegátů do programových rad ESA dle své oborové příslušnosti. Od roku 2009 začala kancelář zastávat funkci sekretariátu Českého výboru PRODEX, který má za úkol stanovit priority pro financování vývoje vědeckých přístrojů na družicích ESA, zejména ve Vědeckém programu. Rovněž se výrazně zintenzivnil kontakt s evropským kosmickým průmyslem, zejména se společnostmi z řad velkých integrátorů. CSO zorganizovala s ESA a evropským průmyslem v Praze několik seminářů na témata konkrétních a ve své době připravovaných velkých kosmických projektů. Jednou z klíčových akcí byl také výjezd jedenácti českých firem do Thales Alenia Space v Cannes, kterou CSO připravila a stála u zrodu nových kontaktů zásadních pro následnou spolupráci.

Na základě dohody s Ministerstvem zahraničních věcí se CSO podílela na zajišťování odborného působení České republiky na Výboru pro mírové využívání kosmického prostoru OSN (COPUOS) a podporování dvoustranné spolupráce ČR v kosmických aktivitách s jinými státy. V roce 2009 spolupořádala CSO v rámci českého předsednictví v EU spolu s Ministerstvem školství významnou Mezinárodní konferenci o průzkumu vesmíru. CSO se rovněž velkým dílem podílela na přípravě Národního kosmického plánu, na jehož znění formou editorské a konzultační činnosti spolupracovala s ministerstvem dopravy a ministerstvem školství.

Usnesením č. 282 ze dne 20. dubna 2011 rozhodla vláda České republiky o změně způsobu koordinace kosmických aktivit v tom smyslu, že za veškeré kosmické aktivity v České republice včetně spolupráce s ESA a EU bude dále odpovědný ministr dopravy a jeho resort. Této změně předcházelo čtyřleté úsilí úředníků Ministerstva dopravy připravit podmínky pro toto politické rozhodnutí. Do té doby byla spolupráce s ESA od roku 1996 v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jež pro obsahovou a odbornou podporu této agendy využívalo Českou kosmickou kancelář.

Ministerstvo dopravy ustavilo meziresortní orgán s názvem „Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity vlády ČR“. Tato rada je tvořena náměstky ministrů čtyř resortů: dopravy, školství, průmyslu a obchodu a životního prostředí. Na svém zasedání 7. října 2011 členové rady jednomyslně rozhodli o nahrazení většiny pracovníků CSO v orgánech ESA ministerskými úředníky s okamžitou platností. Toto rozhodnutí bylo CSO sděleno ministerstvem dopravy bez udání důvodu a bez jakékoliv zmínky o případném jiném uplatnění kanceláře v práci nového koordinačního orgánu. Vyslovení zájmu a připravenosti CSO ke spolupráci zůstalo bez odezvy.

Ačkoli se oficiální aktivita kanceláře v ESA od té doby značně redukovala, CSO zůstává nadále poradním orgánem ministerstva školství a zastupuje ho v ESA v některých řídících a poradních orgánech. Od roku 2013 se začala orientovat komerčním směrem a nabízí své konzultační služby formou smluvní dohody. Česká kosmická kancelář tak zužitkovává své desetileté zkušenosti působení na domácí a Evropské půdě, kontakty na domácí i zahraniční pracoviště a znalost principů fungování kosmických programů v Evropě. CSO nabízí českým pracovištím služby vyhledávání příležitostí v kosmických programech, vytipování a zprostředkování kontaktů se zahraničními partnery, ESA a v neposlední řadě pomoc při napsání, podání a administraci kosmických projektů.