Jste zde

GSE RESPOND

GMES service elements - družicová podpora krizových událostí

Český příspěvek do projektu GSE RESPOND

Trvání projektu: 2007 až 2010

Vedoucí projektu: Tomáš Soukup

Účelem evropského projektu GSE RESPOND je urychlit a zefektivnit mezinárodní humanitární pomoc oblastem zasažených přírodními pohromami a jinými krizovými situacemi s pomocí vhodně přizpůsobených a spolehlivých map a družicových snímků. Český řešitel vstoupil do projektu až v jeho druhé fázi a jeho příspěvek podporuje geoinformačními službami zejména české neziskové humanitární organizace Člověk v tísni a ADRA a v mezinárodním měřítku též humanitární aktivity Spojených národů (UNOSAT, WHO, UNDSS) a Světové banky.

V průběhu celého projektu bylo vytvořeno 179 mapových produktů, z nichž necelá polovina slouží pro pomoc zemím afrického kontinentu, třetina zemím Středního východu a pětina pro oblast Asie. Dvě třetiny produktů byly využity českými humanitárními organizacemi, převáženě Člověk v tísni a zbytek byl určen agenturám Spojených národů a Světové bance. Nemalou výzvou tohoto projektu byl pro řešitele velký objem družicových snímků ke zpracování. Bylo shledáno, že dobrá dostupnost družicových dat je pro projekty krizové intervence kritickým faktorem. Řešitel během projektu také úspěšně prošel nezávislou validací svých produktů partnery z DLR, Infoterra UK, Sertit a Telespazio.

Projekt podpořil integraci řešitele do mezinárodní komunity firem aktivních v geoinformatice, napomohl k upevnění vztahů s českými uživateli. Gisat je rovněž nadále aktivní v obdobně zaměřeném evropském projektu SAFER, GMES Emergency response Service, kde je plnohodnotným partnerem.

Gisat

Společnost byla založena v roce 1990 jako první poskytovala geoinformační služby v oboru dálkového průzkumu Země v České republice. Firma se orientuje na zpracování aplikací v oblasti DPZ a geografických informačních systémů včetně prodeje družicových snímků. Širokou nabídku služeb zajišťuje firma prostřednictvím přímých partnerských vazeb se všemi hlavními provozovateli civilních družic DPZ. Gisat má dlouholeté zkušenosti s vedením mezinárodních projektů, stejně jako dobrou znalost specifické situace v zemích střední a východní Evropy. Mezi jeho zákazníky patří zejména orgány státní správy, podnikatelský a průmyslový sektor.

Co vám účast v projektu GSE RESPOND přinesla?

„GISAT má dlouholeté zkušenosti s informační podporou rozvojových projektů, nicméně účast v ESA projektu GSE RESPOND pro nás byla jednoznačným přínosem především díky zkušenostem ve specifické oblasti podpory humanitárních aktivit. V rovině uživatelské to byl vhled do procesů a spolupráce s různými subjekty pracujícími v této oblasti - od nevládních organizací, státních a evropských institucí až po organizace OSN. V rovině odborné pak partnerství s producenty obdobných GMES produktů z celé Evropy, včetně organizací zapojených do International Charter.“