Jste zde

Gamma-ray calibration facility

Laboratorní kalibrační zařízení pro široký rozsah záření gama

Měření energie záření gama

Trvání projektu: 2010 až 2011

Vedoucí projektu: Martin Kroupa

Kosmické záření se skládá z mnoha různých typu záření a částic. Jedním z nich je záření gama, které je tvořeno energetickými fotony. Na rozdíl od známého rentgenového záření, se kterým se každý mohl setkat v nemocnici a které má svůj původ v obalu atomu, pochází záření gama přímo z jádra atomu. Kosmické záření dopadající na povrch planet interaguje s jádry na povrchu za vzniku záření gama. Měřením energie záření gama je možné identifikovat prvek, na němž reakce proběhla. Toho se využívá v prvkové analýze povrchu planet, či k prokázání přítomnosti vodíku, který je jedním z indikátoru přítomnosti vody jako nositele života.

Úkolem projektu bylo vytvorit referencní stanici ESA, na níž bude možno merit a kalibrovat zarízení pripravované pro kosmické mise s cílem detekovat zárení gama. Pri kalibraci jsou testovaná za- rízení umístena do známého dobre definovaného pole zárení gama. Porovnáním spektra namereného testovaným zarízením se známým spektrem stanice lze zarízení kalibrovat. Kalibracní gama pol stanice se vytvárí pomocí procesu termálního záchytu neutronu. Zvolením vhodného terce lze vytváret kalibracní pole zárení gama, která odpovídají požadavkum a potrebám jednotlivých testovaných zarízení. Referencní stanice, která byla vybudována v rámci projektu, je již v provozu a jako ESA referencní zdroj zárení gama již byla použita pro kalibraci detektoru pro práve pripravovanou sondu BepiColombo, která se má v roce 2016 vydat k Merkuru.

Projekt byl podporen grantem ESA c. 22909/09/NL/CBi.

Ústav technické a experimentální fyziky

ÚTEF je výzkumným centrem Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) pro oblasti základního a aplikovaného výzkumu ve fyzice mikrosvěta. Výzkum se zaměřuje na vývoj pokročilé instrumentace a nové metodiky včetně inovativních aplikací např. v medicíně či kosmonautice. Ústav má dnes přes 80 zaměstnanců, z nichž pětinu tvoří cizinci. Zároveň jsou podstatnou částí týmu odborných pracovníků Ph.D. studenti a mladí vědci. Pracoviště je vybaveno moderními experimentálními přístroji, jako jsou pokročilé rentgenové mikro-radiografické a tomografické zobrazující stanice vlastní výroby. Součástí vybavení je rovněž Van de Graaffův urychlovač, který slouží i jako laditelný zdroj mono-energetických rychlých neutronů pro kosmický výzkum. Dále byly v ústavu sestaveny kompaktní zdroje gama záření určené pro kalibraci družicových přístrojů včetně přenosné stanice pro měření v laboratořích ESA.

Co vám účast v projektu přinesla?

„Projekt nám přinesl zejména přístup k nejnovějším detektorům záření gama a možnost dalšího vylepšení naší gama spektroskopické aparatury. Zkušenosti získané během tohoto projektu budou použity v navazujícím ESA projektu, který začal v roce 2012.“