Jste zde

EOWORLD

Historické hodnocení prostorového růstu zastavěného území v metropolitních oblastech Indie a Bangladéše

Hodnocení zastavěných oblastí pro Světovou banku

Trvání projektu: 2011 až 2012

Vedoucí projektu: Tomáš Soukup

Gisat vytvořil pro Světovou banku službu pro historické hodnocení prostorového růstu ve třech megapolích Indie a Bangladéše. Projekt byl řešen v rámci společné iniciativy Světové banky a ESA s názvem eoworld spolu s dalšími čtrnácti projekty z různých tematických oblastí, jako například krizové řízení v zastavěných oblastech či management vodních zdrojů.

V rámci projektu byla vytvořena služba pro hodnocení růstu zástavby v metropolitních oblastech Dilí, Bombaje a Dháky v letech 1990, 2000 a 2010/2011. Práce na projektu zahrnovala kromě zpracování družicových snímků také vyhotovení zprávy hodnotící kvantitativní aspekty nalezených změn a jejich prostorové a časové rozložení.

Světová banka se zabývá dopady růstu megapolí jižní Asie v programu South Asia Megacities Improvement Program. Tyto metropolitní oblasti jsou dobrým příkladem vývoje v podobě rapidní expanze v důsledku vysokého přirozeného přírůstku a přistěhovalectví. V rámci těchto studií bylo zjištěno, že i když je urbanizace nedílnou součástí ekonomického rozvoje, nedaří se v rozvojových zemích zajišťovat vhodné příležitosti k bydlení ani přístup k infrastrukturám.

V těchto podmínkách je výzvou pro územní plánovače zavedení politiky udržitelného rozvoje, zlepšení stavu slumů a zpřístupnění infrastruktur. Vhled do struktury městského růstu umožňuje předvídání budoucího vývoje a tím lepší stanovení priorit pro investice a připravení základu pro budoucí aktivity Světové banky v tomto regionu.

Pro tuto službu vytvořenou v Gisatu, která tyto aktivity podporuje, byla využita data senzorů SPOT v rozlišení 2,5, 10 a 20 m a RapidEye v rozlišení 5 m. Výsledky lze prohlížet pomocí webového nástroje zde, který byl vyvinut v rámci projektu ESA Urban Atlas. Nástroj slouží k prohlížení produktů využití půdy v prostorovém a časovém kontextu či v kontextu ekonomických statistik na podkladu družicových dat.

Gisat

Gisat byl založen v roce 1990 jako první firma poskytující geoinformační služby v oboru dálkového průzkumu Země v České republice. Firma se orientuje na zpracování aplikací v oblasti DPZ a geografických informačních systémů včetně prodeje družicových snímků. Širokou nabídku služeb zajišťuje firma prostřednictvím přímých partnerských vazeb se všemi hlavními provozovateli civilních družic DPZ. Gisat má dlouholeté zkušenosti s vedením mezinárodních projektů, stejně jako dobrou znalost specifické situace v zemích střední a východní Evropy. Mezi jeho zákazníky patří zejména orgány státní správy, podnikatelský a průmyslový sektor.

Co vám účast v projektu přinesla?

„Účast v projektu EOWORLD nám především umožnila navázat přímou spolupráci se Světovou bankou. To pro nás do budoucna znamená lepší pochopení procesů a způsobů rozhodování v této mezinárodní instituci, lepší vhled do aktuálního stavu informační infrastruktury banky i do jejích budoucích potřeb v této oblasti. V neposlední řadě nám projekt přinesl i důležité osobní kontakty v této instituci.“