Jste zde

EOEUROPA

Monitoring výstavby velké cementárny v Etiopii pro Evropskou investiční banku

Monitorování výstavby

Trvání projektu: 2012 až 2013

Vedoucí projektu: Tomáš Soukup

Technický vedoucí: Jan Kolomazník

V rámci aktivit Evropské kosmické agentury (ESA) pro informační podporu mezinárodních finančních institucí testovala Evropská investiční banka (EIB) informační potenciál dat z dálkového průzkumu Země na řadě případových studií. V rámci těchto aktivit poskytla firma GISAT bance službu zaměřenou na monitorování výstavby rozsáhlé továrny na výrobu cementu v Derbě v Etiopii.

EIB je instituce Evropské unie zaměřená na dlouhodobou finanční podporu rozvojových a investičních projektů. Mimo země EU banka podporuje politiku rozvoje a partnerství Evropského společenství se spolupracujícími zeměmi. V případě velkých investic na podporu rozvoje průmyslu a obslužné infrastruktury v rozvojových zemích je zřejmé, že může docházet ke konfliktním situacím v daném regionu. Dle pravidel banky je proto nezbytné provádět pravidelné monitorování a hodnocení možných environmentálních a sociálních dopadů rozvojových projektů a aktivit financovaných pomocí jejích bankovních úvěrů. Služby založené na dálkovém průzkumu představují pro EIB potenciál pro efektivní způsob poskytování harmonizovaných aktuálních informací o využití půdy a krajinném pokryvu v rozsáhlých územích, a to z hlediska obsahu i kvality. Retrospektivní metody mapování založené na datech dálkového průzkumu pak mají potenciál pro sledování dlouhodobých trendů spojených s aktivitami EIB a přispívají ke komplexnímu hodnocení jejich dopadů z pohledu udržitelného rozvoje.

V rámci projektu EOEUROPA, společné iniciativy EIB a Evropské kosmické agentury (ESA), Gisat poskytl bance služby DPZ zaměřené na monitorování výstavby rozsáhlé továrny na výrobu cementu v Derbě v Etiopii. Gisat poskytl bance jednoznačné a harmonizované informace o rozvoji cementárny a návazné infrastruktury mezi lety 2007 až 2011. Výstupy zahrnovaly kvantitativní a kvalitativní informace o vývoji využití půdy a krajinného pokryvu v okolí cementárny, které ukazovaly jejich prostorový i časový kontext, intenzitu a trend probíhajících změn.

Služba byla založena na využití snímků velmi vysokého rozlišení z družice Kompsat-2 s rozlišením 4m v multispektrálním a 1m v panchromatickém módu. Kromě doručení standardních výstupů ve formě vektorových dat, sady map a statistických reportů Gisat dále vytvořil a poskytl bance webovou platformu umožňující přístup k výsledkům, jejich vizualizaci a snadné vyhodnocení časoprostorových vztahů. Celkově pomohly aktuální a nezávislé informace o rozvoji cementárny Evropské investiční bance identifikovat některé environmentální a sociální negativní procesy spojené se stavbou v regionu.

Hodnocení služby ze strany EIB bylo pozitivní, jelikož banka potenciál informací z DPZ pro své potřeby jednoznačně rozpoznala. K tomu nepochybně přispěla i poskytnutá webová platforma pro prezentaci výsledků. Je zřejmé, že uživatelsky a komerčně udržitelné služby je nutné nabízet pro tento typ zákazníků současně i ve vizuálně atraktivním a z hlediska ovládání a komunikace efektivním prostředí. K webové platformě a celkovým výsledkům je možné přistoupit na stránce zde.

Gisat

Firma byla založena v roce 1990 jako první česká firma poskytující geoinformační služby v oblasti dálkového průzkumu Země (DPZ). Firma nabízí komplexní služby v oblasti dálkového průzkumu Země a souvisejících GIS aplikací - od prodeje družicových dat až po konzultační činnost. Široká škála služeb je založena na dlouhodobém partnerství se všemi hlavními komerčními poskytovateli družicových dat. Gisat má rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti s vedením mezinárodních projektů a také dobrou znalost informačních potřeb, především v oblasti zemědělství, životního prostředí a územního plánování, které mohou být uspokojeny s využitím dat DPZ. Klienty Gisatu jsou jak orgány veřejné správy a samosprávy, tak soukromé společnosti z obchodního či průmyslového sektoru.

Co považujete za hlavní přínosy projektu pro vaši společnost?

„Hlavním benefitem z účasti v projektech na podporu nadnárodních finančních institucí, jakým je EOEUROPA, je především příležitost dostat se do kontaktu s těmito institucemi a možnost demonstrovat naše schopnosti. Bez podpory Evropské kosmické agentury by bylo mnohem náročnější navázat tento prvotní kontakt a vyžadovalo by podstatné investice ze strany firmy. Taktéž budování vzájemné důvěry by trvalo mnohem déle a bylo mnohem obtížnější. Díky přímému kontaktu, lepšímu vhledu do fungování operačních procesů banky a jejích budoucích potřeb je tak pozice poskytovatele služeb mnohem silnější a potenciál pro návazné společné aktivity a další spolupráci mnohem větší.“