Jste zde

Dromas

Monitoring zemědělských plodin pomocí družicových dat

DROMAS

Trvání projektu: 2013 až 2015

Vedoucí projektu: Luboš Kučera

Projekt DROMAS byl realizován jako studie proveditelnosti v rámci programu Integrovaných aplikací (IAP) ESA. Výsledkem studie je návrh služeb periodického monitoringu zemědělské vegetace s cílem poskytnutí včasných informací o stavu plodin pro podporu rozhodování na místní, regionální i celostátní úrovni. Služba k tomuto účelu využívá časovou řadu pořízených družicových snímků a pozemní data zjišťovaná pomocí metod družicové navigace.

V rámci projektu DROMAS byly vyvinuty dva typy služeb – průběžné sledování stavu zemědělských plodin pro území celé České republiky a podpora řízení a rozhodování na úrovni zemědělského podniku.

První služba je určena orgánům státní správy a EU, které mohou s její pomocí lépe zacílit kontrolní aktivity související s dodržováním zásad správné zemědělské a environmentální praxe. Současně bude možné lépe sledovat a vyhodnotit dopady sucha a dalších extrémních projevů počasí, jako záplavy, bouřky a krupobití, na zemědělskou produkci. Data ze snímkování z družic Landsat 8 a Sentinel budou vyhodnocována a validována společně s daty z pozemních sběrů půdních dat v průběhu celého vegetačního období.

Díky službě podpory řízení a rozhodování v zemědělství bude možné sledovat vegetační vývoj zemědělských plodin v rámci jednoho pozemku a porovnávat jej s historickými daty. Vyhodnocením časových řad jednotlivých snímků bude možné analyzovat stav zemědělských porostů.

Studie DROMAS neidentifikovala v případě obou druhů služeb žádné významné technologické mezery, respektive doplnila drobné chybějící vývojové aktivity a činnosti integrující více druhů zpracovávaných informací.

Služby se v současnosti připravují k pilotnímu provoznímu ověření, které zhodnotí jejich fungování v navazujícím tříletém demonstračním projektu řešeném rovněž v rámci programu IAP.

Gisat

byl založen v roce 1990 jako první česká firma poskytující geoinformační služby v oblasti dálkového průzkumu Země (DPZ). Firma nabízí komplexní inovativní služby v oblasti DPZ a souvisejících GIS aplikacích. Široká škála služeb je založena na dlouhodobém partnerství se všemi hlavními komerčními poskytovateli družicových dat. Gisat má rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti s vedením mezinárodních projektů a také dobrou znalost informačních potřeb, především v oblasti zemědělství, životního prostředí a územního plánování, které mohou být uspokojeny s využitím dat DPZ.

Ekotoxa

je expertní výzkumně-vývojové pracoviště, orientované na řešení projektových úloh z oblastí geoinformatiky, kartografie, informatiky, lesnictví, čistoty ovzduší, pedologie, ekotoxikologie, biochemie, ochrany přírody, regionální politiky i územního plánování.

Katedra Pedologie a ochrany půd, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity

je zaměřeno na výuku a komplexní výzkum v oboru věd o půdě. Aktivně se podílí na řešení aktuálních problémů spojených s degradací a ochranou půdy.

Co vám účast v projektu přinesla?

„Řešení studie proveditelnosti projektu DROMAS nám poskytlo jedinečnou příležitost konfrontovat možnosti DPZ v oblasti operativního sledování zemědělských plodin s aktuálními potřebami uživatelů na celostátní i lokální úrovni. Díky tomu bylo možné navrhnout praktické služby, které berou v úvahu technická omezení spojená s pořizováním a vyhodnocením družicových snímků a současně reagují na potřeby uživatelů, kteří často nemají celoplošné aktuální informace stavu a vývoji zemědělských porostů. V navazujícím demonstračním projektu bude implementováno a pilotně ověřeno navržené technologické řešení pro operační provoz takového zemědělského monitoringu.“