Jste zde

ARTES - Element Integrated Applications promotion

Advanced Research in Telecommunications Systems - Element Integrated Applications Promotion - IAP

Program pokročilého výzkumu v telekomunikačních systémech - element Integrated Applications promotion

Doba trvání programu: 2013 - 2016 (fáze II)

Celkový rozpočet: 130 mil. €

z toho pokryto: 125,708 mil. €

příspěvek ČR: 0,500 mil. €

Členské státy

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Švýcarsko, Velká Británie

Obsah

Program ARTES - Integrated Application Promotion - IAP (dříve ARTES 20) je zaměřen na propagaci, vývoj a provozní zavádění ukázkových služeb, které využívají produkty a benefity družicové telekomunikace, navigace, pozorování Země a technologií pro lety s lidskou posádkou. Souhrnně nazývané jako integrované aplikace, tyto služby musí kombinovat alespoň dvě ze čtyř výše zmíněných oborů. Cílem programu je vytvořit v Evropě uživatelskou poptávku po službách využívajících kosmické technologie v oblastech dopravy, energetiky, zdravotnictví, bezpečnosti a rozvoje společnosti. V programu IAP lze řešit tři různé kategorie projektů:

1) Propagační aktivity

Podporují uživatelskou poptávku po službách a zahrnují například i analýzy uživatelských požadavků, které plynou z národních politik členských zemí ESA/EU. 

2) Studie proveditelnosti

Mají za úkol nalézt pro uživatelské požadavky odpovídající systémové a dlouhodobě udržitelné řešení, navrhnout k němu potřebnou technickou infrastrukturu a případně i do budoucna nastínit ukázkový projekt, který funkčnost navrženého systému ověří. 

Pokud propagační aktivity nebo studie proveditelnosti vzejdou z  iniciativy ESA a budou tedy součástí každoročního pracovního plánu, hradí jejich realizaci ESA ze 100 %. V případě, že jsou iniciovány organizacemi ze strany členských zemí (jejich budoucí řešitelé či uživatelé), musí být alespoň z 50 % spolufinancovány – finančně, hmotně či kombinací obou možností. Projektové náklady univerzit a výzkumných organizací, pokud prokazatelně doloží, že nemají na výsledném produktu žádný komerční zájem, budou uhrazeny ze 100 %.

3) Ukázkové projekty

Slouží k ověření provozuschopnosti a konfrontaci poskytovaných služeb s požadavky jejich uživatelů. Náklady na řešení těchto projektů ESA hradí nanejvýš z 50 %. Zbytek musí uhradit řešitel či partner projektu – finančně, hmotně či kombinací obou možností.

Současný stav a způsob zapojení

Do elementu IAP je možné se zapojit reakcí na výzvy k podávání veřejných zakázek v systému EMITS, které vyplývají z platného pracovního plánu anebo kdykoli navržením své vlastní aktivity prostřednictvím odpovědi na trvale otevřenou výzvu pro rok 2016 s označením AO6124. Pro ucházení se o projektovou příležitost potřebuje pracoviště získat podporu národního delegáta do programové rady ESA.